Sierpień 30, 2014 Ochrona powietrza Brak komentarzy

Dowiedz się kiedy wymagane jest pozwolenie, a kiedy zgłoszenie z instalacji emitującej gazy!

Poniższy schemat pozwoli Ci w łatwy sposób sprawdzanić czy jest wymagane pozwolenie lub zgłoszenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

pozwolenie emisyjne

Czy w Twoim zakładzie wymagane jest zgłoszenie lub pozwolenie emisyjne?

Czy zastanawiasz się czy instalacja, którą eksploatujesz na terenie swojego zakładu wymaga zgłoszenia lub pozwolenia emisyjnego? Czy słyszałeś coś o operatach ochrony powietrza, ale nie do końca wiesz kogo one dotyczą? Jeśli szukasz odpowiedzi na te pytania poniższej znajdziesz odpowiedź.

Zgodnie z Art. 180 pkt. 1 Prawa Ochrony Środowiska „Eksploatacja instalacji powodująca: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, (…) jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.” Tyle jeżeli chodzi o literę prawa, ale co oznacza w praktyce „jeżeli jest ono wymagane”?

1. Pierwszy krok – sprawdzenie czy posiadamy instalację emitującą zanieczyszczenia.

„Instalacja – wg art. 3 pkt. 6 Prawa Ochrony Środowiska jest to stacjonarne urządzenie techniczne, zespół stacjonarnych urządzeń, budowle, których eksploatacja może powodować emisję”. W praktyce oznacza to, że instalacją jest prawie każde urządzenie, z którego w trakcie procesu może wydobywać się „coś” niepożądanego (np. kocioł grzewczy, spawarka, budynek inwentarski).

2. Drugi krok – w jaki sposób zanieczyszczenia wydostają się na zewnątrz pomieszczeń?

Ważne aby określić, czy emisja z instalacji następuje w sposób zorganizowany, czy niezorganizowany – bo tylko emisja zorganizowana wymaga bliższego przyjrzenia się sprawie.

Emisja niezorganizowana występuje, gdy zanieczyszczenia odprowadzane są za pomocą wentylacji naturalnej – niewymuszonej (np. przez otwarte okno lub drzwi, kanały wentylacyjne).

Z emisją zorganizowaną mamy do czynienia zawsze wtedy, gdy wylot z instalacji jest wymuszony (np. komin pieca grzewczego, wentylacja mechaniczna, wylot z urządzeń filtracyjnych).

3. Trzeci krok – czy instalacja emituje substancje, co do których określone są poziomy dopuszczalne lub wartości odniesienia.

W załączniku I i II Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu(Dz.U.2010.16.87), wymieniono 167 substancji dla których ustalono wartości odniesienia, natomiast poziomy dopuszczalne określone są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2012 r., poz. 1031).

Jeżeli, żadnej z substancji emitowanych nie ma na w/w listach – pozwolenie emisyjne ani zgłoszenie nie jest wymagane.

4. Czwarty krok – czy nasza instalacja jest zwolniona z uzyskania pozwolenia

W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. 2010.130.881) wymieniono instalacje zwolnione z uzyskania pozwolenia ze względu na skale działalności (np. instalacje energetyczne zależnie od mocy, do 3 stanowisk spawalniczych, młyny spożywcze). Jeżeli nasza instalacja nie jest zwolniona należy uzyskać pozwolenie, chyba, że spełniony jest warunek opisany w kroku 6.

5. Piąty krok – czy nasza instalacja jest zwolniona z uzyskania zgłoszenia

Tu również musimy zajrzeć do Rozporządzenia Ministra Środowiska, tym razem jednak z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010.130.880). Jeżeli instalacja jest wymieniona w § 2 pkt. 4 – nie musimy się martwić, dla instalacji nie jest wymagane zgłoszenie. Jeżeli jej nie ma, należy przejść do kroku 6.

6. Szósty krok – czy zanieczyszczenia nie powodują przekroczenia 10% Da albo 10% D1?

To może wyjaśnijmy najpierw czym jest Da i D1? Da jest to stężenie odniesienia średnioroczne (wartość odniesienia), natomiast D1 to stężenie godzinowe. Informacja o tych wartościach została podana w kroku 3.

Kolejny nastręczający problem to jak je obliczyć i porównać. Niestety tu już należy wykonać modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Dopiero po wykonaniu szeregu obliczeń uwzględniających wysokości punktów emisji, teren zakładu i jego otoczenie, charakterystykę godzinową emisji zanieczyszczeń czy warunki meteorologiczne, można uzyskać takie informacje.

Jak widać ustalenie czy instalacja wymaga uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia może nastręczać pewne trudności, jednakże jest to wymagane względem Przepisów Ochrony Środowiska.

Avatar
Napisane przez Karolina Malinowska