Prawo odpadowe w pigułce

Druga połowa 2018 roku przyniosła nam sporo zmian w prawie odpadowym. W sposób znaczący zmieniono ustawy, dotyczące gospodarki odpadami. Najważniejsze nowelizacje:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

-Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Najważniejsze informacje:

I   Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

 

→ Ustawa zmienia czas magazynowania odpadów z trzech lat do  1  roku.

→ Maksymalna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie są magazynowane, nie może przekroczyć połowy maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które  mogą być magazynowane w okresie roku według właściwego zezwolenia lub pozwolenia.

 

→ Posiadacze odpadów są zobowiązani do obowiązkowego prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów,

→ Rozporządzenie dotyczące szczegółowych wymagań w zakresie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub  składowania odpadów jest na  etapie projektu,

→ Rozporządzenie wchodzi w życie po sześciu miesiącach od dnia ogłoszenia ustawy czyli od 21.08.2018 r.

→ Do każdego wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na  przetwarzanie odpadów,  pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub  pozwolenia na  wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub  przetwarzanie odpadów należy dołączyć:

1.  OPERAT PRZECIWPOŻAROWY, który sporządzany jest:

  • Przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych- w  przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska
  • Osobę o której mowa w art. 4 ust. 2a Ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej- w przypadku gdy organem właściwym jest  starosta

2.  Postanowienie wydane przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej dotyczące spełnienia wymagań oraz zgodności przepisów przeciwpożarowych z  operatem

 

3. Wszelkiego rodzaju zaświadczenia i  oświadczenia o niekaralności za  przestępstwa przeciwko środowisku, opisane w nowelizacji ustawy.

 

 

→ Dodatkowo do zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów przedsiębiorca będzie musiał załączyć dokument potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia roszczeń w  odpowiedniej wysokości na  wypadek konieczności pokrycia kosztów wykonania zastępczego:

• decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z  miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,

• lub też obowiązku usunięcia odpadów i negatywnych skutków w  środowisku lub szkód w środowisku, w rozumieniu Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o  zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, na własny koszt, w  terminie wskazanym w decyzji w  przedmiocie cofnięcia zezwolenia.

→ Zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej bądź umowy ubezpieczenia.

II   Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o  odpadach

→ W związku ze zmianą Ustawy o odpadach z dnia 20 lipca 2018, zmieniły się  warunki o produkcie ubocznym.

 

 

→ Uznanie albo odmowa uznania przedmiotu lub substancji za  produkt uboczny następuje w  drodze decyzji wydawanej przez marszałka województwa po  zasięgnięciu opinii WIOŚ.

→ W przypadku gdy opinia WIOŚ jest negatywna, marszałek województwa wydaje decyzję o odmowie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny

→ Decyzję wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat

→ WIOŚ przed wydaniem decyzji może przeprowadzić kontrolę, w  której może uczestniczyć marszałek województwa

 

→ W przypadku zmian w procesie produkcyjnym, gdzie powstają przedmiot lub substancja uznane za produkt uboczny lub w  procesie, w którym są  one  wykorzystywane, wytwórca musi dokonać nowego zgłoszenia.

→ Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, które  nastąpiło przed dniem wejścia w życie zmiany ustawy o  odpadach, wygasa po  upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w  życie niniejszej ustawy

Powyższe informacje to najważniejsze zmiany z tych ustaw. Poniżej prezentujemy Państwu przydatne linki m.in. do nowelizacji powyżej prezentowanych ustaw oraz projektów rozporządzeń do ustawy o  odpadach:

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach:
http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2661_u.htm

Tekst ujednolicony Ustawy o odpadach:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf

Ustawa Prawo Ochrony środowiska:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001564/O/D20181564.pdf

Projekty rozporządzeń do Ustawy o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw:

– w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12314601/12526145/12526146/dokument361743.pdf

– w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

 https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/515/12315902/12533538/12533539/dokument369941.pdf

Wykaz rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych:

https://kgpsp.bip.gov.pl/rzeczoznawcy-do-spraw-zabezpieczen-przeciwpozarowych/wykaz-rzeczoznawcow-ds-zabezpieczen-przeciwpozarowych-pdf.html

Avatar
Napisane przez Marta Stępień