Rolniku,  czy zapłaciłeś  już „podatek środowiskowy”?

Wśród wielu osób prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie istnieje przekonanie, że ze względu na to, że ich działalność nie wymaga pozwoleń środowiskowych, nie muszą składać wykazów za korzystanie ze środowiska ani uiszczać z tego tytułu opłat. Przekonanie to wynika  z opinii Ministerstwa Środowiska jaka była wiążąca do roku 2017.

„Niestety w zgodzie z obecnym stanowiskiem Ministerstwa Środowiska z dnia 27.10.2017 r. oraz odniesionymi orzeczeniami sądów, rolnicy indywidualni prowadzący działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa prowadzący we własnym imieniu działalność wytwórczą o cechach działalności gospodarczej, są zobowiązani do przedkładania marszałkowi wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska nie tylko w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

„Zgodnie z art. 3 pkt 20 lit. a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 poz. 799 ze zm.) do podmiotów korzystających ze środowiska należy przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 poz. 649 ze zm.) oraz przedsiębiorca zagraniczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

Do kategorii „przedsiębiorcy” należą rolnicy indywidualni prowadzący działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie wymienionym powyżej z zamiarem osiągnięcia zysku i uczestniczących w obrocie gospodarczym, który polega na realizowaniu swojej działalności przez odpłatne ekwiwalentne świadczenia wzajemne spełniane za pomocą wielorazowych czynności faktycznych i prawych np. umów kontraktacji czy sprzedaży produktów rolnych. Natomiast nie są przedsiębiorcami, a także korzystającymi ze środowiska w rozumieniu powyższego przepisu, rolnicy nieuczestniczący w obrocie gospodarczym, prowadzący gospodarstwo rolne wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb własnej rodziny.

W związku z powyższym podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są do składania marszałkowi wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska, w którym podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek urzędu marszałkowskiego do 31 marca następnego roku w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.12.2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2018, poz. 2527).”

Literatura:

https://bip.warmia.mazury.pl/informacja/214/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska.html
Avatar
Napisane przez Karolina Malinowska