Jednym z najważniejszych problemów ekologicznych w Polsce i na świecie są duże ilości wytwarzanych odpadów. Według danych GUS w roku 2013, w Polsce zebrano około 9,5 mln ton odpadów komunalnych, natomiast wytworzono około 12 mln ton. Oznacza to, że średnio od jednego mieszkańca Polski zebrano 250 kg odpadów komunalnych rocznie, najwięcej w województwie lubuskim i zachodniopomorskim.

Po co segregacja odpadów?

Większość wytwarzanych odpadów komunalnych – około 75% pochodzi z gospodarstw domowych. Pozostałą część wytwarzają biura, handel, instytucje oraz mały biznes.
Bez odpowiedniej segregacji odpadów u źródła, wszystkie składowane byłyby na tzw. wysypiskach śmieci, które są bardzo uciążliwe dla środowiska i jego mieszkańców. Selektywna zbiórka odpadów zapewnia minimalizację odpadów składowanych, ponieważ znaczna część z nich trafia do zakładów zajmujących się ich odzyskiem i recyklingiem. To właśnie selektywna zbiórka pozwala na zwiększenie ilości odpadów, które mogą zostać poddane recyklingowi, czyli odzyskowi, polegającym na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach. Dzięki temu odpady nie trafią na składowisko, a otrzymają tzw. „drugie życie” i wrócą do obiegu w postaci rozmaitych produktów.
Podsumowując, im więcej jest odpadów zbieranych selektywnie, tym większa jest ilość odzyskanych surowców, a co za tym idzie większa ochrona środowiska naturalnego.

Segregacja odpadów – kilka najważniejszych zalet segregacji

 • zapewnienie minimalizacji odpadów składowanych poprzez zwiększenie ilości odzyskanych surowców,
 • oszczędność – zmniejszanie zużycia ilości surowców naturalnych, pierwotnych przez zwiększenie zużycia surowców wtórnych,
 • zmniejszanie zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi poprzez wydzielenie odpadów niebezpiecznych,
 • poprawa estetyki otaczającego nas środowiska, wprowadzanie ładu i porządku w gminach.

 

Jak segregować odpady u źródła

Posegregowane w domach, biurach i instytucjach odpady komunalne wrzucamy do zewnętrznych kontenerów, które są odpowiednio oznaczone kolorami oraz dodatkowo opisane.
W ten sposób możemy segregować:

 • tworzywo sztuczne
 • szkło kolorowe
 • szkło bezbarwne
 • papier i tekturę
 • resztki żywności i inne bioodpady
 • opakowania wielomateriałowe

 

Odpady powstające sporadycznie, które należy odpowiednio zagospodarować

W każdym gospodarstwie domowym, biurze czy instytucji powstają sporadycznie odpady, których nie wolno nam mieszać i wrzucać do kontenerów z odpadami komunalnymi. Gospodarka odpadami jest bardzo istotna.

Do odpadów tych należą w szczególności:jak segregować odpady

 • zużyte świetlówki;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zarówno ten wielko jak i małogabarytowy;
 • baterie i akumulatory;
 • pozostałości leków, leki przeterminowane i nie nadające się do użycia;
 • farby, lakiery, rozpuszczalniki oraz ich pozostałości;
 • zużyte oleje, smary i inne substancje niebezpieczne;
 • opony;
 • opakowania po środkach ochrony roślin i ich pozostałości;zna

 

W większości przypadków odpady te należą do niebezpiecznych, bowiem zawierają substancje niebezpieczne i szkodliwe dla środowiska i mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Co zrobić z tego typu odpadami?

Można je oddawać do zorganizowanych miejsc zbiórki, punktów skupu, punktów sprzedaży detalicznej lub hurtowej artykułów tego rodzaju, z którego powstają powyższe odpady. Możemy również zostawić odpady sprzętu, opon, świetlówek w momencie zakupu nowych artykułów tego samego typu co zużyte artykuły, których chcemy się pozbyć, a opony i zużyte oleje możemy oddać do skupu lub punktu zbierania lub też zostawić je firmie świadczącej nam usługę wymiany, serwisu.
Na stronach gmin i urzędów miast znajdziemy wiele informacji na temat miejsc zbiórki tego typu odpadów, gdzie przekażemy je nieodpłatnie.

Po co zbierać te odpady?

Przede wszystkim dlatego, że odpady te zawierają substancje niebezpieczne dla środowiska, wybuchowe, toksyczne, które nie mogą być składowane, gdyż stanowią niebezpieczeństwo dla środowiska i zdrowia ludzi. Dodatkowo odpady wyżej wymienione zostaną, podobnie jak frakcje odpadów komunalnych, poddane odzyskowi i recyklingowi, dzięki czemu zmniejszą ogół odpadów trafiających na składowisko. Zużyte oleje, smary zostaną poddane regeneracji w celu ponownego wykorzystania.

Avatar
Napisane przez Izabela Wiśniewska