Przedsiębiorcy zobowiązani do zarejestrowania się w bazie (BDO) powinni byli dokonać takiej rejestracji do 24 lipca 2018 r.

Do przedsiębiorców, którzy są zobowiązani dokonania rejestracji w bazie należą:

 • wprowadzający na terytorium kraju produkty,
 • prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
 • organizacje odzysku,
 • dokonujący eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów, w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
 • wprowadzający pojazdy,
 • prowadzący punkty zbierania pojazdów,
 • prowadzący stacje demontażu,
 • prowadzący strzępiarki;
 • wprowadzający sprzęt lub autoryzowani przedstawiciele;
 • zbierający zużyty sprzęt,
 • prowadzący zakład przetwarzania,
 • organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • prowadzący działalność w zakresie recyklingu,
 • prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
 • wprowadzający baterie lub akumulatory,
 • prowadzący zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 • posiadacze odpadów, prowadzący przetwarzanie odpadów zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
 • transportujący odpady,
 • sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
 • prowadzący zakłady recyklingu statków,
 • wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;
 • będący organizacjami odzysku opakowań,
 • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy:
  • odpadów opakowaniowych,+
  • produktów w opakowaniach,
 • eksportujący:
  • odpady opakowaniowe,
  • opakowania,
  • produkty w opakowaniach,
 • prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
 • wprowadzający opakowania,
 • wprowadzający produkty w opakowaniach.

Powyższe podmioty muszą dokonać rejestracji na wniosek, natomiast Marszałek Województwa dokonuje wpisu do rejestru z urzędu bez potrzeby wniosku dla następujących podmiotów:

 • posiadaczy odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
 • posiadaczy odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • posiadaczy odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • podmiotów, które uzyskały decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • podmiotów, które uzyskały koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
 • podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629).

Jeżeli podmiot uzyskał wpis z urzędu, a prowadzi oprócz tego działalność w zakresie, która wymaga rejestracji na wniosek, to powinien dokonać aktualizacji wpisu o odpowiedni zakres.

Wniosek o wpis do rejestru BDO wraz z odpowiednimi załącznikami składa się do Urzędu Marszałkowskiego, odpowiedniego ze względu na lokalizację siedziby firmy. Wykaz załączników do wniosku przedstawia ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. art. 53 ust. 7.

Miejmy na uwadze to, iż Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, wprowadza się zmiany do wzoru formularza rejestrowego, aktualizacyjnego i o wykreśleniu. Zmiana polega na tym, iż we wniosku rejestrowym i aktualizacyjnym w dziale I pkt 3, rubryka ,,Podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu” otrzymuje brzmienie ,,Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu”. W dziale XII pkt 2 otrzymuje brzmienie ,,2. Kod i nazwa rodzajów wytwarzanych odpadów”. Natomiast w załączniku nr 2 we wzorze wniosku o wykreślenie z rejestru w pkt 3 rubryka ,,Podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu” otrzymuje brzmienie ,,Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu”.

Po dokonaniu wpisu przez Marszałka, podmiot zostaje powiadomiony pisemnie o utworzeniu indywidualnego konta w bazie BDO oraz o nadaniu nr rejestrowego, który trzeba umieszczać na wszystkich dokumentach związanych z prowadzoną działalnością.

Opłata rejestrowa i roczna

Uiszczenie opłaty rejestrowej dotyczy podmiotów: wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli, wprowadzających baterie lub akumulatory, wprowadzających pojazdy, producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań, wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, wprowadzających na terytorium kraju opony, wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Podmioty przedstawione powyżej również dokonują opłaty rocznej w terminie do końca lutego każdego roku. Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku w którym dokonano opłaty rejestrowej.

Stawki opłaty rocznej i rejestrowej są następujące:

100 zł – dla mikro przedsiębiorców

300 zł – dla pozostałych przedsiębiorców

 

Sankcje i kary

 • Gospodarowanie odpadami niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – podlega karze aresztu albo grzywny.
 • Naruszenie obowiązku złożenia wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu bądź wykreślenie albo składanie wniosku  niezgodnego ze stanem faktycznym –  podlega karze aresztu albo grzywny.
 • Prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru – grozi pieniężna kara administracyjna nie mniej niż 5000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.
 • Nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością – grozi pieniężna kara administracyjna nie mniej niż 5000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.
 • Transport odpadów bez uzyskania wpisu do rejestru – grozi pieniężna kara administracyjna w wysokości od 2000 do 10 000 zł.

It is essential to know what sort of

If you’re sure that you have known everything, then the investigate the company best thing to do is to register to the service immediately.

essay writing support that you need, as an instance you can pick a service that’s cheap but low in grade or one that’s expensive but of low quality.

However, before they use some other writing solutions, there are a couple of things that they can do in order to ensure they are secure

Essays are often

If it comes to selecting the best service for essay https://www.affordable-papers.net/ writing, there are particular things you ought to consider when making this decision.

divided into two chief categories – informal and formal.

and they will be getting a fantastic item.

Avatar
Napisane przez Kornelia Niedźwiedzka