28 czerwca, 2016 Bez kategorii Brak komentarzy

ODPAD CZY NIE, A MOŻE JEDNAK PRODUKT UBOCZNY?

 Nie wszystko co jest wytwarzane na Zakładzie jest odpadem. Według ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2013.21) odpadem nazywamy każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się lub ma zamiar pozbyć się lub do których pozbycia się jest zobowiązany. Natomiast produktem ubocznym jest przedmiot lub substancja, powstająca w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja.

Aby móc uznać dany przedmiot lub substancję za produkt uboczny musi on spełniać pewne kryteria o których jest mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2013.21) art. 10, a należą do nich:

  • przedmiot lub substancja musi być w dalszym ciągu wykorzystana,
  • przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego przetwarzania, inaczej niż normalna praktyka przemysłowa,
  • dany przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego,
  • substancja lub przedmiot musi spełniać wymagania w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz zdrowia i życia ludzi, dla określonego wykorzystania tych substancji lub przedmiotów owe wykorzystanie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi.

 

Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny

 

Wytwórca nie może sam sobie określić danej substancji lub przedmiotu za produkt uboczny. Marszałek województwa może tylko uznać dany przedmiot lub substancję za przedmiot uboczny. W związku z tym Wytwórca, który uważa że dany przedmiot lub substancja jest produktem ubocznym musi złożyć wniosek do marszałka województwa właściwego ze względu na wytwarzanie danego produktu ubocznego wniosek.

Wniosek zawiera:

  • imię nazwisko lub nazwę przedmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby,
  • nr NIP oraz nr REGON, jeśli został nadany,
  • określenie miejsca wytwarzania przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za produkt uboczny,
  • wskazanie przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za produkt uboczny oraz ich masy,
  • opis procesu produkcyjnego, w których powstaje dany produkt lub substancja i procesu w jakim zostaną one wykorzystane.

Do wniosku należy załączyć dowody potwierdzające że dany przedmiot lub substancja spełniają warunki uznania ich za produkt uboczny. Dowodami mogą być umowy potwierdzające dalsze wykorzystanie danego przedmiotu lub substancji do określonych celów lub wyniki badań potwierdzające właściwości substancji.

Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny następuje, jeżeli marszałek województwa w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia (wniosku), nie wyrazi sprzeciwu w drodze decyzji.

Owych przepisów nie stosuje się do materiałów paszowych określonych w przepisach Unii Europejskiej.

Produkt uboczny nie może być łącznie magazynowany wraz z odpadami. Jeżeli dany przedmiot lub substancja zostanie uznana za produkt uboczny, wtedy Wytwórca nie musi prowadzić ewidencji odpadów na produkt uboczny, a także go uwzględniać w zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, gdyż nie jest to już odpad. Przedmiot lub substancja, która przestała spełniać warunki, aby móc ją uznać za produkt uboczny staje się odpadem i wtedy już należy taki odpad oddawać uprawnionemu odbiorcy, posiadać karty przekazania odpadów, prowadzić ewidencję odpadów oraz sporządzać zbiorcze sprawozdanie  o rodzajach i ilościach odpadów.

The fee will be a small one but it will give you a lot of choices affordable-papers.net which you need to pick from.

Avatar
Napisane przez Kornelia Niedźwiedzka