Rok 2019 znów przyniósł nam wiele zmian dotyczących m.in. gospodarki  odpadowej i opakowaniowej. Nowelizacje ustaw oraz rozporządzenia pojawiają się nieustannie, od początku roku. W związku ze zmianami jakie zachodzą, nakładane jest na przedsiębiorców mnóstwo nowych obowiązków.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze „odświeżone” informacje z Ustaw i rozporządzeń:

– Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

– Ustawy z dnia 04 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

– Rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

1.     Okresy magazynowania 1 rok – w przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych, odpadów palnych, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych

 

3 lata – w przypadku magazynowania pozostałych odpadów
2.     Decyzje odpadowe Termin składania aktualizacji wniosków o zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów przedłużony do 05 marca 2020 r.
Do ustawy został dodany załącznik „Niewyczerpujący wykaz odpadów niepalnych”  oraz określenie, które odpady oprócz tych w wykazie mogą być odpadami niepalnymi. Informacje przydatne do operatów przeciwpożarowych.
Materiały  paszowe oraz produkty przetworzenia drewna takie jak kora, strużyny, odziomki pomanipulacyjne, wałki połuszczarskie, trociny, wióry, zrębki, zrzyny, szczapy i inne pochodzące z przetworzenia tych produktów, w tym brykiety i pelety, stanowiące mechanicznie przetworzony naturalny surowiec drzewny niezawierający jakichkolwiek innych substancji są bez zgłoszenia uznawane za produkt uboczny
3.     Kary pieniężne

od 5 000 zł do 1 000 000 zł

transport odpadów niezgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 24 ustawy o odpadach;
magazynowanie odpadów niezgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 25 ust. 1–6 ustawy o odpadach
nieprowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów albo prowadzenie tego systemu niezgodnie z przepisami art. 25 ust. 6a ustawy o odpadach
4.     Dokumenty ewidencji odpadów Na Karcie Przekazania Odpadów oraz na Karcie Ewidencji  Odpadów została usunięta rubryka z numerem REGON.
Dokumenty po zmianach należy stosować od 01/05/2019 r.
Wykreślono wyraz „pieczęć” na Karcie Przekazania Odpadów w trzech rubrykach dotyczących odpowiednio potwierdzenia przekazania odpadów, potwierdzenia przejęcia odpadów do transportu i wykonaniu usługi transportu a także potwierdzenia przejęcia odpadów.
5.     Baza Danych o Odpadach Karty przekazania odpadów i ewidencja odpadów będzie zawierać nowe dane do wypełnienia. Dokumenty ewidencji odpadów sporządzane będą w BDO, do ewidencji za rok 2019 stosuje się przepisy dotychczasowe;
Kto nie przechowuje przez określony czas, nie udostępnia lub nie przedkłada dokumentów i wszelkich danych, o których mowa w art. 72 ust. 1. Podlega karze grzywny;
Dane, na podstawie których są sporządzane dokumenty ewidencji odpadów trzeba będzie przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone. Na żądanie organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli podmiot jest obowiązany do udostępniania dokumentów i wszelkich danych.
Wnioski o wpis, aktualizacje czy wykreślenie będą składane za pośrednictwem strony internetowej oraz elektronicznych formularzy
Za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO będą składane sprawozdania (nie będą musiały być opatrzone podpisem): *Roczne sprawozdanie o produktach,  opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi,

*Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Zbiorcze zestawienie o odpadach za rok  2019 będzie składane elektronicznie.

6.     Opłata recyklingowa Opłata recyklingowa wynosi 0,20 zł za sztukę torby z tworzywa sztucznego. Opłatę trzeba naliczać co kwartał i kwotę wpłacać na osobny rachunek Marszałka Województwa
Wprowadzający torby z tworzywa sztucznego jest obowiązany do prowadzenia ewidencji nabytych i wydanych reklamówek oraz sporządzania sprawozdań
Zostają nią objęte także torby z sztucznego równe i wyższe  grubości 50 mikronów

 

Najważniejsze ustawy oraz rozporządzenia:

  • Ustawy i rozporządzenia podpisane przez Prezydenta i opublikowane w Dzienniku Ustaw:

 

  1. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001579
  2. Ustawa z dnia 04 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001403
  3. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001680
  4. Rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów – http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/0819
  5. Rozporządzenie z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń – http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/0256
  6. Rozporządzenie w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów – http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1755/1

 

  • Rozporządzenia będące w projekcie:

 

  1. Rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów – https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321957/katalog/12598800#12598800
  2. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów – https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320702
Avatar
Napisane przez Marta Stępień