OŚ EKO Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska dla Twojej firmy
68 478 79 79
oseko@oseko.pl

POZWOLENIA I OPERATY ŚRODOWISKOWE

Operaty wodnoprawne, pozwolenia na emisje gazów, przetwarzanie odpadów
 

Pozwolenie na wytwarzanie, transport oraz przetwarzanie odpadów

KOGO DOTYCZY?
  •  działalność produkcyjna (praktycznie każdy zakład),
  •  działalność handlowa (większe i średnie podmioty gospodarcze),
  •  działalność usługowa (około 90% podmiotów - np.: firmy serwisowe, budowlane, remontowe, biura, warsztaty pojazdów mechanicznych, galwanizernie, centra logistyczne i wiele innych).

OSZCZĘDŹ CZAS I PIENIĄDZE. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!



NASZA OFERTA
  •  Diagnoza formalno-prawna zakładu w zakresie gospodarowania odpadami,
  •  Opracowanie dokumentacji oraz przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na wytwarzanie, odzysk, transport lub unieszkodliwianie odpadów,
  •  Katalogowanie odpadów wraz z trybem postępowania zgodnie z obowiązującym prawem oraz uwarunkowaniami ekonomicznymi,
  •  Opracowanie instrukcji postępowania z odpadami,
  •  Optymalizacja i organizacja systemu gospodarki odpadami w zakładzie (opracowanie systemu gospodarowania odpadami),
  •  Organizacja miejsc zbiórki i magazynowania odpadów,
  •  Pomoc w doborze odpowiednich pojemników i dodatkowego wyposażenia do składowania odpadów,
  •  Wyszukanie uprawnionego odbiorcy konkretnych odpadów i wynegocjowanie najkorzystniejszych warunków logistycznych i finansowych,
  •  Prowadzenie ewidencji odpadów,
  •  Przygotowywanie i przedkładanie terytorialnie właściwemu marszałkowi sprawozdań o ilości wytworzonych odpadów oraz o sposobach gospodarowania odpadami,
  •  Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej odpadów o charakterze ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny),
  •  Przeprowadzenie instruktażu dla pracowników z zakresu zasad gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie,
  •  Kontrola ilości i rodzajów odpadów przekazywanych osobom fizycznym.



 

Gospodarka wodno-ściekowa

KOGO DOTYCZY?
  •  każdego kto eksploatuje własne ujęcie wody (powierzchniowej lub podziemnej),
  •  każdego kto wprowadza wody opadowe lub roztopowe do wód lub do ziemi,
  •  działalność produkcyjna (wprowadzanie do kanalizacji ścieków zawierających substancje szkodliwe, określone w stosownych rozporządzeniach),
  •  działalność usługowa (np. myjnie pojazdów, pralnie),
  •  działalność handlowa (odprowadzanie wód z terenów parkingów),
  •  inwestorzy prywatni - przydomowe oczyszczalnie ścieków.

OSZCZĘDŹ CZAS I PIENIĄDZE. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!



NASZA OFERTA
  •  Diagnoza formalno-prawna zakładu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
  •  Przygotowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia na pobór wód podziemnych,
  •  Przygotowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia na emisję ścieków,
  •  Przygotowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia na emisję ścieków opadowych i roztopowych.


 

Pozwolenie na emisje gazów i pyłów do atmosfery

KOGO DOTYCZY?
  •  działalność produkcyjna (praktycznie każdy zakład gdzie wykorzystuje się przykładowo: farby, kleje, rozpuszczalniki, spala się paliwa - gaz, węgiel, olej),
  •  stanowiska spawalnicze, kuźnie,
  •  warsztaty samochodowe (lakiernie),
  •  warsztaty stolarskie,
  •  zakłady przeróbki tworzyw sztucznych i gumy (np. wtrysk, wulkanizacja), nanoszenie powłok (lakiery, tworzywa sztuczne, guma),

OSZCZĘDŹ CZAS I PIENIĄDZE. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!



NASZA OFERTA
  •  Diagnoza formalno-prawna zakładu w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza,
  •  Opracowanie dokumentacji i sporządzenie wniosku w celu pozyskania pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza z instalacji,
  •  Opracowanie dokumentacji i przygotowanie wniosku w celu dokonania zgłoszenia instalacji w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza,
  •  Pomiary emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych (metodyki referencyjne - akredytowane),
  •  Naliczanie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska (z instalacji, substancji chemicznych, pojazdów mechanicznych),
  •  Terminowe sporządzanie wykazów o rodzaju i wielkości emisji,
  •  Terminowe raportowanie o rodzajach i wielkości emisji do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.


 

Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny oraz baterie

KOGO DOTYCZY?
  •  Producentów oraz importerów sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  •  Sprzedawców hurtowych oraz detalicznych sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  •  Przedsiębiorców stosujących na własny użytek sprzęt elektryczny i elektroniczny.

OSZCZĘDŹ CZAS I PIENIĄDZE. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!



NASZA OFERTA
  •  Rozpoznanie dotyczących firmy wymagań prawnych z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie,
  •  Identyfikacja grup sprzętu wprowadzonego / zebranego,
  •  Złożenie wymaganych prawem zgłoszeń, pozwoleń, informacji, dokonanie rejestracji w GIOŚ,
  •  Pomoc w stworzeniu i prowadzeniu wymaganej ewidencji sprzętu,
  •  Optymalizacja ponoszonych Kosztów Gospodarowania Odpadami,
  •  Opracowywanie i składanie wymaganych prawem sprawozdań o ilości i masie sprzętu,
  •  Pomoc w zorganizowaniu systemu zbierania odpadów sprzętu od klientów,
  •  Zorganizowanie odbioru własnych odpadów sprzętu przez uprawnioną firmę, wraz z wystawieniem niezbędnych dokumentów,
  •  Pomoc w zorganizowaniu pojemników do gromadzenia zebranych i wytworzonych odpadów zużytego sprzętu,
  •  Zapobieganie obowiązkowi ponoszenia opłaty produktowej za sprzęt,
  •  Zapobieganie obowiązkowi wnoszenia rocznego zabezpieczenia finansowego,
  •  Odzyskanie poniesionego Kosztu Gospodarowania Odpadami za wyeksportowany sprzęt, którego zakupu dokonano w kraju.

480
Liczba przygotowanych przez nas raportów
1320
Wypitych kaw z klientami
270
Zadowolonych klientów
180
Szkoleń naszych specjalistów

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów

Firma OŚ EKO współpracuje z nami w formie kompleksowej obsługi z zakresu ochrony środowiska, terminowo i rzetelnie przygotowując niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa oraz przedstawiając dla naszej firmy rozwiązania najkorzystniejsze z punktu widzenia przyrodniczego jak również ekonomicznego. Korzystanie z usług zespołu doświadczonych specjalistów jaki reprezentuje firmę OŚ-EKO jest dla nas rozwiązaniem najbardziej opłacalnym. - DĘBOWA ALEJA - Łukasz Smykowski

Jesteśmy przekonani, że wiedza merytoryczna, doświadczenie i wypracowana metodologia współpracy pozwalają rekomendować firmę OŚ-EKO wszystkim zakładom, poszukującym rozwiązań w zakresie realizacji obowiązków prawnych wynikających z prawa ochrony środowiska. - TP TELTECH - Piotr Okoń

OPERATY I POZWOLENIA ŚRODOWISKOWE DLA TWOJEJ FIRMY

Włącz ochronę środowiska w swojej firmie

OŚ EKO Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska dla Twojej firmy

Współpracujemy z firmami z różnych branż. Dołącz do nich!