Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, posiadający kompostownik przydomowy, mogą ubiegać się o częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Kompostownik zakłada się od wiosny do jesieni, przy dodatnich temperaturach. Miejsce przeznaczone na kompostownik powinno być osłonięte od wiatru i zacienione.
Nie stawiamy kompostownika na betonie, lecz na „otwartej” glebie. Także jego boki nie powinny być całkowite zamknięte. Szpary i otwory są niezbędne, by dżdżownice i pożyteczne organizmy bez problemu przedostały się do kompostu.
Kompostownik nie powinien przekraczać 1,5 m wysokości i należy go odmładzać dokładając kolejne piętra resztek ogrodowych i kuchennych. Całkowity rozkład resztek w kompostowniku zależy od tego, jakie materiały przeznaczymy na kompost, jaki jest stopień ich rozdrobnienia, zależy też od temperatury, dostępu powietrza, wilgotności kompostowej masy, a także od rodzaju i ilości mikroorganizmów kompostujących. Rozkład może trwać od 2 miesięcy do 18 miesięcy.
Bardzo ważne jest przewracanie pryzmy. Bez mieszania i przewracania pryzmy kompost szybko utraci swoją wysoką temperaturę (sprzyja ona procesom rozkładu).
Kompost jest już gotowy gdy jego kolor jest czarny lub ciemnobrązowy oraz powinien być pulchny. Nie może być cieplejszy niż otoczenie, bo to oznacza, że proces rozkładu jeszcze trwa. Zapachem powinien przypominać świeżą ziemię i stanowi naturalny nawóz.

CO WRZUCAMY, A CZEGO NIE WRZUCAMY DO KOMPOSTU
Kompostować możemy: skoszoną trawę, chwasty pozbawione nasion, opadłe liście, pozostałości roślin, rozdrobnione gałęzie, popiół, obierki bądź pozostałości warzyw i owoców – ale nie cytrusów, których skórki przesiąknięte są chemicznymi środkami konserwującymi, podartą tekturę, papier, fusy z kawy i herbaty, resztki suchej karmy dla zwierząt, skorupki jaj.

Kompostować nie należy: mięsnych odpadów kuchennych i kości, solonych i tłustych odpadków kuchennych, zainfekowanych lub nadgniłych roślin ogrodowych, pędy roślin z plamami, przebarwieniami czy naroślami, liście porażone przez choroby np. kasztanowca ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, gruzu.

ZACHOWAJ ODPOWIEDNIĄ ODLEGŁOŚĆ
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określa jak należy usytuować kompostownik na działce.
Odległość kompostowników o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej:
1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m,
2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m.
Odległość kompostownika o pojemności powyżej 10 m3 do 50 m3 powinna wynosić co najmniej:
1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń – 30 m;
2) od granicy działki sąsiedniej – 7,5 m;
3) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 10 m.

SANKCJE KARNE
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który deklarował że posiada kompostownik przydomowy i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne:
1)nie posiada kompostownika przydomowego lub
2)nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
3)uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ze stanem faktycznym
– wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1-3.
Ponowne skorzystanie ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga ponownego złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują posiadanie kompostownika przydomowego, nie będą otrzymywać worków na bioodpady.
Należy również mieć na uwadze iż właściciel nieruchomości, który wbrew złożonej deklaracji nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne
– podlega karze grzywny.
Właściciel nieruchomości wybierając miejsce i sposób kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów, musi spełniać wymagania prawa w zakresie odległości, które należy zachować przy wyborze miejsca na kompostownik oraz wziąć pod uwagę ewentualne uciążliwości (zapachowych) dla sąsiednich nieruchomości i tak zlokalizować kompostownik, aby nie powodować tych uciążliwości.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 1996 nr 132 poz. 622);
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065);
Inne źródła:
1. https://naszesmieci.mos.gov.pl/

Avatar
Napisane przez Kornelia Niedźwiedzka