Z problemem zanieczyszczonego powietrza w Polsce borykamy się od lat i chociaż wdrażane są programy takie jak „Czyste powietrze” i „Stop smog”, a także prowadzone są kampanie mające na celu promowanie dbałości o stan środowiska, m.in. poprzez stosowanie odpowiednich paliw w systemach grzewczych, to są to działania wciąż niewystarczające. Znaczący wpływ na poprawę  jakości powietrza ma planowanie projektów ograniczających emisję już na szczeblach samorządowych oraz prawidłowo prowadzony monitoring efektów realizacji tych działań. Na ten moment jednak wciąż jest brak konkretnych danych o źródłach tzw. niskiej emisji. Dotyczy to głównie kotłów grzewczych  stosowanych w indywidualnych  gospodarstwach domowych.

Zadaniem funkcjonującej od 2011 roku Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji KOBiZE jest zbieranie danych o emisjach gazów i pyłów z instalacji prowadzonych przez podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska, w tym objęte uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz podmioty/osoby fizyczne prowadzące instalacje posiadające pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Baza nie obejmuje źródeł emisji z gospodarstw domowych, natomiast najnowsze raporty GIOŚ  – roczna ocena jakości powietrza w poszczególnych województwach za rok 2019 wskazują właśnie sektor komunalno-bytowy jako jedną z głównych przyczyn wysokich stężeń w powietrzu zanieczyszczeń takich jak benzo(a)piren, tlenki azotu oraz pył zawieszony.

Obowiązujące jeszcze do niedawna przepisy nie dawały organom państwowym i  samorządowym uprawnień do pozyskiwania od właścicieli budynków informacji dotyczących źródeł ciepła. Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2020.2127 z dnia 2020.12.01) zakłada utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), bazy, która ma stanowić narzędzie służące do identyfikowania źródeł tzw. niskiej emisji. Będzie ona elementem Zintegrowanego Systemu  Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), a jej administratorem ma być Minister właściwy do Spraw Budownictwa, Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego. Baza będzie dotyczyła osób fizycznych, ale także przedsiębiorców. Ma ona stanowić zbiór informacji na temat budynków w obszarze źródeł energii elektrycznej, ciepła i zasilania z sieci ciepłowniczej oraz dotyczących spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW.  Dla właścicieli i zarządców budynków oznacza to konieczność złożenia deklaracji do właściwej jednostki samorządowej – wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.  Dane i informacje będą wprowadzane do bazy przez osoby uprawnione, w tym m.in. organy kontrolujące takie jak inspektorzy Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, osoby przeprowadzające kontrole przewodów dymowych,  a także osoby wskazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, realizujące czynności w zakresie premii termomodernizacyjnych i premii remontowych.

Jaki jest cel bazy CEEB? Ma ona służyć kontrolowaniu niskiej emisji oraz zapobieganiu defraudacji środków publicznych, poprzez przyznanie dofinansowania tego samego przedsięwzięcia z różnych instytucji. Ma także pomagać w walce ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz pomóc przy realizacji Programów Ochrony Powietrza.

CEEB w pełnym zakresie funkcjonalności prawdopodobnie będzie działać od 2023 roku.

Avatar
Napisane przez Agata Rawska