Czy właściciel sklepu ogólnospożywczego powinien prowadzić ewidencję odpadów wytwarzanych podczas prowadzenia swojej działalności Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy przedsiębiorca wytwarzający odpady inne niż komunalne, powinien prowadzić ich ewidencję z zastosowaniem:

– kart przekazania odpadów,
– kart ewidencji odpadów.

Do takich przedsiębiorców należą spółki, właściciele sklepów prowadzących sprzedaż artykułów spożywczych, chemii gospodarczej, a także artykułów gospodarstwa domowego.

Przykładowymi odpadami innymi niż komunalne, powstającymi w marketach są:

 • opakowania kartonowe,
 • folia,
 • przeterminowana żywność,
 • przeterminowana chemia gospodarcza,
 • świetlówki.

Co zrobić z wytwarzanymi odpadami w sklepie, czy powinny być one segregowane?

Odpady powinny być przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Przy każdorazowym przekazaniu odpadu powinna zostać sporządzona karta przekazania odpadu, która zawiera kod odpadu i jego rodzaj, datę przekazania odpadu oraz ilość przekazanych odpadów w kg lub tonach (Mg). Każda karta powinna posiadać swój numer, np. 1/2014, 2/2014 (numer/rok) i kolejne lub 1/1/2014, 2/1/2014 i kolejne (numer/ miesiąc/ rok).
Wszystkie wytwarzane odpady powinny być segregowane i wrzucane do odpowiednich koszy, kontenerów w zależności od rodzaju odpadu. Kod odpadu przyznawany jest zgodnie z katalogiem odpadów, który określa poszczególne rodzaje odpadów.

Jakie odpady mogą być wytwarzane podczas działalności marketu, dla których należy prowadzić w/w ewidencję?ewidencja odpadów
Do odpadów wytwarzanych na terenie takiego marketu będą należeć przykładowo:

 • odpady biurowe (tusze, tonery kod odpadu 16 02 16, zużyty sprzęt biurowy, komputerowy kod 16 02 14);
 • odpady żywności przeterminowanej lub nie nadającej się do spożycia (kod 16 03 80);
 • odpady opakowań z papieru i tektury (kartony, kod odpadu 15 01 01);
 • odpady opakowań z tworzyw sztucznych ( folia, kod odpadu 15 01 02);
 • odpady zużytych świetlówek ( kod odpadu 16 02 13*);
 • odpady przeterminowanej lub nienadającej się do użycia chemii gospodarczej (kody odpadów 16 03 04, 16 03 06 lub dla produktów zawierających substancje niebezpieczne dla środowiska 16 03 03*, 16 03 05*);

Dodatkowo, jeśli na terenie Marketu prowadzona jest produkcja  żywności, w tym przetwórstwo mięsne z wędzeniem i pieczeniem mięsa, piekarnią, cukiernią mogą powstawać:

 • odpady poprodukcyjne mięsa (kod odpadu 02 02 02 odpadowa tkanka zwierzęca oraz 02 02 03 surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa);
 • odpady olejów i tłuszczów jadalnych z pieczenia (20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne)
 • odpady surowców i produktów z piekarni i cukierni (kod odpadu 02 06 01)

Kto musi wystawić odpowiednie dokumenty przy przekazywaniu odpadów ze sklepu?

Obowiązek wystawiania kart przekazania odpadów leży po stronie posiadacza odpadów czyli tego, który odpad przekazuje do Odbiorcy. Jednak większość firm odbierających odpady sama wystawia karty przekazania odpadów, gdyż jest im wówczas wygodniej prowadzić własną ewidencję.

Przepisy prawne:
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 08 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673) wzory obowiązujące od 1 stycznia 2011 roku;
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213) wzory obowiązują od 28.02.2006 do 31.12.2010 r.;

Avatar
Napisane przez Izabela Wiśniewska