Przedsiębiorco rozpocząłeś już nowy rok, czas więc na spełnienie obowiązków w zakresie ochrony środowiska!

Pierwszy kwartał roku nieodzownie kojarzy się z podsumowaniem i rozliczaniem roku ubiegłego… rachunki, inwentaryzacje, etc. Również w przypadku Ochrony środowiska takich „podsumowań” należy dokonać. Jest to niewątpliwe trudny czas dla przedsiębiorców, którzy nie poruszają się w przepisach ochrony środowiska na tyle biegle, by móc samodzielnie przygotować okres sprawozdawczy. Niewywiązanie się z szeregu ustawowo nałożonych obowiązków może wiązać się z dotkliwymi karami. Warto więc zawczasu pomyśleć o najważniejszych kwestiach i w tym trudnym okresie być przygotowanym na to, co nieuniknione.

W okresie sprawozdawczym, który w ochronie środowiska trwa do 31 marca musimy spełnić kilka podstawowych obowiązków.

 

Po pierwsze raport KOBiZE – do końca lutego należy przygotować i wysłać raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). W tym raporcie znajdują się informacje o zakresie korzystania ze środowiska, instalacjach oraz wszystkich procesach powodujących wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery. Każdy podmiot korzystający ze środowiska musi być zarejestrowany w KOBiZE i składać corocznie raporty ze wszystkich oddziałów swojej firmy. Nawet jeśli posiadasz tylko jeden samochód zarejestrowany na firmę, obowiązek ten dotyczy także Ciebie!

 

Po drugie opłaty za korzystanie ze środowiska – do końca marca należy złożyć do Marszałka Województwa Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Należy ustalić wysokość opłaty według stawek obowiązujących w okresie, w którym podmiot korzystał ze środowiska i również do końca marca uiścić tę opłatę na konto odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego. Wykaz zawiera wyliczenie opłaty za:

  • emisję ze spalania paliw w instalacjach grzewczych (kotły, nagrzewnice);
  • emisję szkodliwych związków lotnych ze stosowania preparatów chemicznych (m.in. farby, lakiery, kleje);
  • emisję ze spalania paliw w silnikach samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, a także urządzeniach spalinowych;
  • emisję z procesów produkcyjnych (np. spawanie, lakierowanie, cięcie, etc.);
  • emisję niezorganizowaną mieszanek chłodniczych z wycieku z instalacji klimatyzacyjnych i urządzeń chłodniczych.

Uwzględniamy tu wszystkie zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza powstające w wyniku działalności – emisja zorganizowana i niezorganizowana.

 

Po trzecie odpady – do 15 marca należy złożyć Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Zestawienie to powstaje na podstawie prowadzonej ewidencji odpadów i przedstawia wszystkie ilości i typy odpadów powstających w firmie w wyniku jej działalności.

 

Po czwarte opakowania – Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji opakowań. Do 15 marca musi sporządzić i złożyć Marszałkowi Województwa Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi. W sprawozdaniu należy również ustalić wysokość opłaty produktowej, którą następnie trzeba uiścić na konto Urzędu Marszałkowskiego.

 

Należy pamiętać również o nowych obowiązkach – opłacie rocznej w BDO oraz opłacie recyklingowej!

 

Zapamiętaj te daty i wpisz je na stałe do swojego kalendarza!

28 lutego – raport do KOBiZE

15 marca – Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

15 marca – Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi

31 marca Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat oraz uiszczenie wyliczonej opłaty

 

Podstawa prawna:

– ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 (Dz.U.2018.799 t.j. z dnia 2018.04.27)

– ustawa o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 (Dz.U.2018.992 t.j. z dnia 2018.05.24)

Avatar
Napisane przez Marlena Paprocka