Dowiedz się czy jako przedsiębiorca podlegasz przepisom o opłacie produktowej za wprowadzanie opakowań?

Ze względu na to, że opakowania mają dość krótki „czas życia” i szybko stają się odpadami obciążając środowisko, wprowadzono szereg przepisów mających na celu właściwe ich zagospodarowanie i zmniejszenie ich ilości. W tym celu w pierwszej kolejności odpady opakowaniowe powinny być poddawane odzyskowi i recyklingowi, następnie dopiero spalaniu czy składowaniu.

Obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych został nałożony na producentów opakowań i produktów w opakowaniach w myśl dwóch zasad „ zanieczyszczający płaci” oraz „rozszerzonej odpowiedzialności producenta”.

Obowiązek odzysku i recyklingu oraz opłata produktowa

Przedsiębiorcy wprowadzający opakowania i produkty w opakowaniach na rynek muszą rozliczyć się z obowiązku odzysku i recyklingu tych opakowań, przedkładając roczne sprawozdanie o wprowadzonej masie i rodzaju opakowań. Ci którzy tego nie zrobią będą musieli zapłacić opłatę produktową, której wielkość ustalona jest na podstawie odpowiednich przepisów. Rozliczenie składa się co roku, do dnia 31 marca za rok poprzedni.

Obowiązkowe poziomy odzysku i recyklingu rosną rokrocznie i są określone w stosownych przepisach, w związku z czym wzrasta również opłata produktowa (koszt niewywiązywania się z obowiązku).

Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu?

 • z tworzyw sztucznych
 • z papieru i tektury
 • z aluminium
 • z drewna
 • ze stali w tym blachy stalowej
 • wielomateriałowe (od 01.2014)

Co to są opakowania wielomateriałowe?

Są to opakowania złożone z dwóch lub więcej materiałów, których nie można ze sobą rozdzielić ręcznie, przykładem mogą być kartony do płynnej żywności w tym do soków, mleka, torebki do zup, przypraw.

Jakie obowiązki ma przedsiębiorca wprowadzający opakowania lub produkty w opakowaniach?

 • obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z wprowadzanych opakowań, poziom odzysku i recyklingu jest określony w stosownych rozporządzeniach,
 • obowiązek sprawozdawczy – składanie rocznego sprawozdania o wysokości opłaty produktowej OŚ OP1 do odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego, do dnia 31 marca za rok poprzedni,
 • prowadzenie ewidencji wprowadzanych opakowań,
 • prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych oraz przeznaczenie na publiczne kampanie edukacyjne lub przekazanie na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej łącznie 2% wartości netto opakowań do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym (stosowne sprawozdanie o wysokości kwoty przeznaczonej na publiczne kampanie edukacyjne należy przekazać do właściwego Urzędu Marszałkowskiego do dnia 31 marca za rok poprzedni)

Komu można powierzyć powyższe obowiązki dotyczące wprowadzania opakowań?

Wszystkie powyższe obowiązki można realizować samodzielnie lub też za pośrednictwem Organizacji Odzysku (z wyjątkiem prowadzenia ewidencji opakowań), na podstawie stosownej umowy. Jest to wyspecjalizowana firma, której Przedsiębiorca może przekazać ciążące na nim obowiązki wobec Marszałka.

Kogo dokładnie obowiązują przepisy dotyczące opłaty produktowej za wprowadzanie opakowań?

Przepisy dotyczące opłaty produktowej obowiązują wszystkich przedsiębiorców, którzy wprowadzają na terytorium kraju towary, produkty w opakowaniach zbiorczych, jednostkowych, transportowych.

Do wprowadzania opakowań zalicza się:

 • wytwarzanie opakowań,
 • import bądź wewnątrzwspólnotowe nabycie, dostawa opakowań,
 • import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach,

Do wprowadzania produktów w opakowaniach zalicza się:

 • wprowadzanie do obrotu produktów w opakowaniach pod własnym oznaczeniem (znakiem towarowym) lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zostało zlecone innemu przedsiębiorcy,
 • pakowanie produktów wytworzonych przez innego przedsiębiorcę i wprowadzanie ich do obrotu,
 • prowadzenie jednostki lub jednostek handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2 i sprzedawanie produktów tam pakowanych,
 • prowadzenie więcej niż jednej jednostki handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2 i sprzedawanie produktów tam pakowanych,

Wprowadzenie opakowań do obrotu na terytorium kraju oznacza odpłatne lub nieodpłatne udostępnienie opakowań lub produktów w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju w celu dalszej dystrybucji lub na własny użytek przedsiębiorcy

Definicja opakowania według przepisów ochrony środowiska mówi, że jest ono wyrobem bezzwrotnym wykonanym z jakiegokolwiek materiału i jest przeznaczone do przechowywania, ochrony przewozu dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych.

Przykłady opakowań:

 • pudełka, kartony i ich wypełnienie zabezpieczające towar, produkt
 • butelki,
 • skrzynki,
 • reklamówki, worki, torebki
 • jednorazowe tacki, talerzyki, kubki,
 • folia, papier do pakowania (różnego rodzaju),

Nie są opakowaniamijednorazowe sztućce, mieszadła, metki ubraniowe, torebki z herbatą, kapsułki z kawą, doniczki

UWAGI:

 • Opłatą produktową objęte są opakowania wprowadzone na rynek pierwszy raz, stosując opakowania z rynku wtórnego (np. drewniane palety z odzysku i inne opakowania wielokrotnego użytku) przedsiębiorca nie musi ich rozliczać.
 • Jeśli opłata produktowa wyniesie do 50 zł, nie trzeba jej uiszczać na konto urzędu, natomiast należy sporządzić stosowne sprawozdanie
 • Opłata produktowa nie dotyczy przedsiębiorców wprowadzających na rynek opakowania, którzy w danych roku wprowadzili opakowania o łącznej masie nie przekraczającej 1Mg (przedsiębiorca musi skorzystać z pomocy de minimis)

Podstawa prawna:

 • Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych,
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21),
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (Dz. U. 2001 Nr 63, poz. 639),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych(Dz. U. 2007 Nr 109, poz. 752),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa (Dz. U. 2013 poz. 618),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie (Dz. U. 2013 poz. 1274);

Gdzie szukać przepisów?:

Ustawy i Rozporządzenia na stronie Internetowy System Aktów Prawnych:

 • http://isap.sejm.gov.pl/

Ustawy i Rozporządzenia na stronie Ministerstwa Środowiska:

 • http://www.mos.gov.pl/kategoria/3134_ustawy/
 • http://www.mos.gov.pl/kategoria/3135_rozporzadzenia_ministra_srodowiska/
Avatar
Napisane przez Izabela Wiśniewska