magazynowanie odpadów odcieki
Listopad 25, 2014 Woda i ścieki Brak komentarzy

Czy odcieki, które powstają w miejscach magazynowania odpadów gruzu, ziemii, złomu, odpadów opakowaniowych i materiałów ceramicznych kwalifikujemy do ścieków przemysłowych?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, wody odciekowe z miejsc magazynowania odpadów zostały zaklasyfikowane do kategorii ścieków. Natomiast zgodnie z art. 3 pkt. 38 c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w/w wody odciekowe zaliczane są do ścieków przemysłowych.

Czy odcieki z miejsc magazynowania odpadów można wprowadzać do kanalizacji deszczowej?

W związku z tym, że wody odciekowe należą do ścieków przemysłowych, nie mogą być wprowadzane do kanalizacji deszczowej. Wody odciekowe mogą być wprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej za zgodą właściciela tej kanalizacji, jednak jeśli zawierają tzw. substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, należy uzyskać na ich wprowadzenie pozwolenie wodnoprawne. Należy zatem wykonać pełną analizę tych ścieków pod względem występowania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Czy odcieki z miejsc magazynowania odpadów można wprowadzać do ziemi lub do wód?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, aby wprowadzać ścieki opadowe i roztopowe lub przemysłowe do wód lub do ziemi, należy je uprzednio oczyścić do parametrów określonych w w/w rozporządzeniu. Na takie wprowadzanie ścieków należy przeprowadzić pełną analizę ścieków oraz uzyskać pozwolenie wodnoprawne (sprawdź w naszym artykule kogo dotyczy pozwolenie wodnoprawne).

Co to są wody odciekowe?

Odcieki mogą powstawać w miejscach magazynowania odpadów, takich jak place magazynowe, szczególnie niezadaszone. Wody odciekowe są wodami przesiąkowymi, które głównie powstają w wyniku przenikania opadów atmosferycznych przez miejsca składowania odpadów. Innym źródłem wód odciekowych mogą być wody powierzchniowe lub podziemne dopływające do złóż odpadów, co w przypadku magazynowania odpadów na terenie o utwardzonym, szczelnym podłożu, nie ma miejsca.

Jak uniknąć powstawania odcieków?

W celu uniknięcia powstawania wód odciekowych, należy zabezpieczyć złoża odpadów przed odpadami atmosferycznymi, topniejącym śniegiem oraz rozprzestrzenianiem się w środowisku. Odpady powinny być gromadzone na nieprzepuszczalnym podłożu, na paletach, pod zadaszeniem lub przykryciem, w boksach w celu uniknięcia podmywania podczas trwania opadów atmosferycznych.
W tym celu można zastosować:

  • zamykane kontenery na złom żelaza i stali i inne odpady
  • plandeki przykrywające kontenery lub boksy na odpady
  • namioty halowe, magazynowe do gromadzenia odpadów
  • zadaszone wiaty na odpady

Wyżej wymienione rozwiązania mogą zapobiec powstawaniu odcieków z miejsc magazynowania odpadów na placach magazynowych. Plandeki stosowane na betonowych boksach lub budowanie wiat są często stosowane wśród przedsiębiorców i zabezpieczają odpady przed opadami atmosferycznymi i wymywaniem. Duże zastosowanie mają też namioty halowe, magazynowe zabezpieczające przed wpływem czynników zewnętrznych.

W przypadku większych składowisk odpadów, głównie odpadów komunalnych stosuje się zabezpieczenie gruntu w postaci uszczelnienia wraz z drenażem odprowadzającym wody odciekowe ze złoża odpadów. W przypadku mniejszych placów, na których gromadzone są odpady inne niż komunalne, na przykład odpady z grupy 17 (odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej) lub też grupy 15 (odpady opakowaniowe) znacznie lepszym rozwiązaniem jest zapobieganie powstawania odcieków niż ich zbieranie, oczyszczanie i wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej oraz ubieganie się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Avatar
Napisane przez Izabela Wiśniewska