W grudniu 2022 r. zostanie formalnie przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która rozwija sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Dyrektywa CSRD:

 • Poszerza zakres przedsiębiorstw objętych sprawozdawczością;
 • Wprowadza wymóg atestacji informacji na temat zrównoważonego rozwoju;
 • Rozszerza zakres raportowanych Sprawozdawczość niefinansowa będzie opierała się na jednolitym europejskim standardzie;
 • Wprowadza obowiązek prezentacji informacji w formacie cyfrowym, nadającym się do odczytu maszynowego.

Obowiązek raportowania zostaje rozszerzony na wszystkie duże przedsiębiorstwa i spółki notowane na rynku regulowanym (z wyjątkiem notowanych mikroprzedsiębiorstw), zatem do publikacji rocznego raportu będą zobligowane duże przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa małe i średnie notowane na unijnych rynkach regulowanych.

 

Terminowo, wygląda to następująco:

Pierwszy rok objęty raportem Kogo dotyczy
2024 (publikacja raportu w roku 2025 r.) Spółki, które dotychczas podlegały obowiązkom o raportowaniu informacji niefinansowych na podstawie dyrektywy NFRD z 2014 r.
2025 (publikacja raportu w 2026 r.) Duże przedsiębiorstwa spełniające dowolne dwa z trzech kryteriów: 1) zatrudnienie ponad 250 pracowników, 2) przychody netto przekraczające 40 mln EUR, 3) suma bilansowa przekraczająca 20 mln EUR.
2026 (publikacja raportu w 2027 r.) Małe i średnie spółki notowane na rynku regulowanym, spełniające dwa z trzech kryteriów: 1) zatrudnienie ponad 10 pracowników, 2) przychody netto powyżej 700 tys. EUR, 3) suma bilansowa przekraczająca 350 tys. EUR.
2027 (publikacja raportu w 2028 r.) Spółki spoza Unii Europejskiej, które posiadają w UE jednostkę zależną i osiągają na terenie UE obroty przekraczające 150 mln EUR w skali roku.

 

Zakres merytoryczny raportu niefinansowego (raport ESG) obejmuje trzy obszary:

 • kwestie środowiskowe (Environmental),
 • kwestie społeczne (Social)
 • ład korporacyjny (Corporate Governance)

 

Obecnie dostępny jest projekt bazowych standardów raportu (Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju – ESRS), obejmujący:

 • 5 standardów środowiskowych dotyczących zmian klimatu, bioróżnorodności, generowanych zanieczyszczeń, wpływu na zasoby wodne i gospodarki obiegu zamkniętego;
 • 4 standardy społeczne dotyczące pracowników przedsiębiorstwa, osób zatrudnionych w łańcuchu wartości, społeczności lokalnych i konsumentów;
 • 2 standardy ładu korporacyjnego dotyczące samego ładu, zarządzania ryzykiem kontroli wewnętrznej i etyki.

 

Co więc należy publikować w raporcie?

 • informację o modelu biznesowym;
 • plany jednostki służących zapewnieniu, aby model biznesowy i strategia biznesowa uwzględniały ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 °C, zgodnie z porozumieniem paryskim;
 • analizę sposobów, w jakie firma wpływa na ludzi i środowisko w całym łańcuchu wartości;
 • analizę ryzyk i szans związanych ze zrównoważonym rozwojem;
 • strategię zrównoważonego rozwoju, określającej szczegółowe cele do osiągnięcia;
 • postępy w realizacji przyjętych celów;
 • rolę i odpowiedzialności organów administrujących, zarządzających i nadzorujących w odniesieniu do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem;
 • informację o procesie należytej staranności wdrożonym w odniesieniu do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem;

 

Sprawozdawczość  wiąże się z działaniami które mają przyczynić się do transformacji gospodarczej zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem i Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

 

Co daje raport ESG?

Obowiązek ujawniania w raporcie informacji o zrównoważonym rozwoju ma za zadanie zwiększenie odpowiedzialności przedsiębiorstw za ich wpływ na zmiany klimatyczne oraz  przyspieszenie zmian w kierunku zeroemisyjnej gospodarki. Ma zwiększyć skalę zrównoważonych inwestycji i przeciwdziałać pseudoekologicznemu marketingowi produktów finansowych, co do których istnieją bezpodstawne twierdzenia o zrównoważoności. Poza tym ma stanowić wsparcie dla polityki zrównoważonego finansowania – zwiększenie wiarygodności wśród funduszy ułatwi rynkom kapitałowym oraz instytucjom finansowym kierowanie finansowania na podmioty rozwijające się w zrównoważony sposób.

Ponadto, Jeśli firma współpracuje z innymi firmami, np. wytwarzany przez nią ślad węglowy (ujawniony w raporcie) może mieć wpływ na działalność tych firm, co wpłynie na wybór partnerów do współpracy.

 

Możliwość wglądu do raportu ESG przedsiębiorstw wpłynie także na wybory konsumentów.

 

 Na transpozycję dyrektywy do przepisów krajowych Polska ma 18 miesięcy.

Dyrektywa przewiduje kary i sankcje za niedopełnienie obowiązku raportowania. Konsekwencje dla firm działających w naszym kraju będą znane po transpozycji dyrektywy do polskiego prawa.

Avatar
Napisane przez Agata Rawska