Kto ma prawo dostępu do informacji o środowisku? W prawie obowiązującym w Polsce każdy obywatel oraz jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej mogą mieć dostęp do informacji o środowisku. Prawo to reguluje Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.).

Jakie informacje o środowisku podlegają możliwości udostępnienia?

Udostępnieniu podlegają informacje dotyczące m.in.: stanu środowiska oraz jego elementów, zanieczyszczeń powietrza, raportów oddziaływania na środowisko, dokumentów dotyczących programów regionalnych w zakresie ochrony przyrody oraz analiz z wykorzystania przepisów ochrony środowiska.

W jaki sposób uzyskać dostęp  do informacji o środowisku?

Pierwszym z nich jest tzw. BIP czyli Biuletyn Informacji Publicznej. Jest to udostępnienie teleadresów, dokumentów w postaci elektronicznej przez władze publiczne. Korzystanie z BIP-u jest bezpłatne i dostępne na stronach internetowych nie tylko Urzędów ale także podmiotów korzystających z zadań publicznych, reprezentujących osoby dysponujące majątkiem publicznym.

Kolejnym sposobem na dostęp do informacji o środowisku jest złożenie wniosku w odpowiednim organie administracyjnym. Według ww. Ustawy informacja ta, może zostać przekazana w „ustnej, pisemnej, wizualnej, dźwiękowej, elektronicznej lub innej formie”. Wniosek powinien zawierać: dane osobowe wraz z adresem jeśli informacja ta ma zostać wysłana pocztą, nazwę jednostki administracyjnej do której zwraca się wnioskodawca, powołać się na podstawę prawną tj. na ww. Ustawę, zwięźle i czytelnie opisać czego ma dotyczyć udostępnienie informacji oraz określić w jaki sposób ma zostać przekazana.

Opłaty za informacje o środowisku

Udostępnienie informacji o środowisku jest związane z kosztami według ww. Ustawy jeśli wymagało to:

 • wyszukania „10 zł, jeżeli wymaga wyszukiwania do dziesięciu dokumentów, opłata ulega zwiększeniu o nie więcej niż 1 zł za każdy kolejny dokument, jeżeli informacja wymaga wyszukiwania więcej niż dziesięciu dokumentów”,
 • sporządzenia kopii „za stronę kopii czarno-białej – 0,60 zł, za stronę kopii kolorowej – 6 zł.”,
 • przekształcenia informacji „3 zł za każdy informatyczny nośnik danych”.

Opłaty wniesione przez wnioskodawcę stanowią dochód jednostek samorządu terytorialnego lub budżetu państwa w zależności do kogo zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie informacji o środowisku.

Odmowa dostępu do informacji publicznej

 • dokumenty chronione tajemnicą statystyczną
 • sprawy, które dotyczą postępowania „sądowego, dyscyplinarnego lub karnego”
 • sprawy, które są chronione prawem autorskim
 • dane, których udostępnienie mogłoby spowodować zagrożenie dla środowiska
 • dokumenty dotyczące inwestycji, które są realizowane na terenach zamkniętych
 • dokumenty dotyczące obronności państwa

Odmowa może dotyczyć zarówno realizacji zadań „lub danych będących w trakcie opracowywania” jak również zbyt ogólnie sformułowanego wniosku.

Uwzględnienie wniosku bądź jego odmowa następuje na drodze decyzji administracyjnej od organu do którego wniosek został złożony. Organ administracji publicznej zobowiązany jest „załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki” według Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168 z późn. zm.). Według Rozdziału 7 Art. 35 § 3 ww. Ustawy zobowiązany jest również do „załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego (…) nie później niż w ciągu miesiąca”.

Źródła:
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.).
Avatar
Napisane przez Katarzyna Maliszewska