Zmiany w opłatach za pobór wody z własnych ujęć i odprowadzanie ścieków do środowiska

 

Od 2018 roku podmioty odprowadzające ścieki do wód lub do ziemi oraz pobierające wodę podziemną lub powierzchniową z własnych ujęć, nie będą rozliczały opłat w Urzędzie Marszałkowskim, jak dotychczas.

Zmiany te zostały wprowadzone wraz z wejściem w życie nowego prawa wodnego od stycznia 2018 r.

Powołany został nowy organ Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, który właśnie w tym roku, informuje pisemnie wszystkie podmioty, posiadające pozwolenie wodnoprawne o wielkości tak zwanej opłaty stałej za pobór wód, odprowadzanie ścieków czy też wód opadowych do środowiska. Przykładowo jeśli firma posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych – PGW Wody Polskie przesyła wiadomość w formie pisma odnośnie opłaty stałej za pobór tej wody, sposób jej wyliczenia i zasady płatności. Opłata ta jest wyliczana na podstawie wielkości poboru wody podanych w decyzji wodnoprawnej. Opłatę stałą podmioty będą musiały uiszczać kwartalnie. Terminy wnoszenia opłat są podane w treści pisma. Tak więc wysokość opłaty stałej jest zależna od wielkości poboru wody lub ilości ścieków odprowadzanych do środowiska, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych.

Oprócz opłaty stałej, ustalonej przez Wody Polskie na podstawie pozwoleń wodnoprawnych, jest również ustalana tak zwana opłata zmienna, ustalona  w cyklu kwartalnym. Opłata zmienna określana jest na podstawie rzeczywistego poboru wody albo zrzutu ścieków czy wód opadowych do środowiska. Tutaj podstawą jest odczyt wodomierza.

W celu ustalenia opłaty zmiennej PGW Wody Polskie wysyła pismo do podmiotów posiadających pozwolenia wodnoprawne na pobór wody albo odprowadzania ścieków. Pismo  dotyczy  rozpoczęcia kontroli w Firmie/ Zakładzie. Kontrola polega na wypełnieniu odpowiedniego wykazu zawierającego informację o ilości odprowadzanych ścieków albo ilości pobranej wody w danym kwartale roku, którego dotyczy kontrola. Wykaz ten powinien zostać podpisany przez uprawnioną do reprezentowania podmiotu osobę, a następnie przekazany do PGW Wody Polskie.

Pismo w sprawie kontroli PGW Wody Polskie przesyłają do każdego podmiotu posiadającego pozwolenie wodnoprawne, które jest zobowiązane, zgodnie z ustawą prawo wodne, do uiszczania opłat za tzw. usługi wodne. Do usług wodnych przykładowo zalicza się pobór wody podziemnej lub powierzchniowej z własnych ujęć, odprowadzanie ścieków do wód czy też ziemi, odprowadzanie deszczówki do wód.

Podsumowując, podmioty posiadające pozwolenia wodnoprawne w zakresie poboru wody albo odprowadzania ścieków czy też wód opadowych nie rozliczają się już w tym zakresie z Urzędem Marszałkowskim, a z Państwowym Gospodarstwem Wodnym  Wody Polskie właściwym co do lokalizacji Zakładu i powinny czekać na pisma od tego organu. Jeśli chodzi o rozliczanie emisji substancji do powietrza oraz składowanie odpadów – pozostaje ono bez zmian, czyli wykazy w tym zakresie nadal składamy do Urzędów Marszałkowskich.

Avatar
Napisane przez Izabela Wiśniewska