Dotychczasowe zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797 t.j.), mówią jedynie o tym, iż magazynowanie odpadów ma odbywać się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, uwzględniając przy tym właściwości fizyczne, chemiczne, stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady.

Ustawa określa również czas magazynowania odpadów: rok czasu – w przypadku odpadów niebezpiecznych, odpadów palnych, niesegregowanych odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych; trzy lata – w przypadku magazynowania pozostałych odpadów.

Czas magazynowania odpadów jest liczony łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów. Prowadząc działalność w zakresie zbierania odpadów miejmy na uwadze, iż maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane, nie może przekroczyć połowy maksymalnej łącznej masy wszystkich odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku.

Miejsca magazynowania odpadów przeznaczone do ich zbierania, przetwarzania lub składowania, mają zawierać wizyjny system kontroli. Przepisów w zakresie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów nie stosuje się do: popiołów, żużli, gipsów, fosfogipsów i wydobytej w trakcie robót budowlanych niezanieczyszczonej gleby lub ziemi. Przepisy dotyczące wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania zostały określone w art. 25 ust. 6a-6i ustawy o odpadach oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz. U. 2019 poz. 1755).

Wymogi w zakresie magazynowania, konkretnych rodzajów odpadów zostały również określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. 2015 poz. 1694), rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017 poz. 1975), ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2020 poz. 1850 t.j.), ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2020 poz. 1893 t.j.), ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2020 poz. 2056 t.j.).

Z dniem 01.01.2021 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. 2020 poz. 1742), które uszczegółowi zapisy zawarte w ustawie o odpadach w kontekście magazynowania odpadów. Rozporządzenie określa wymogi, jakie muszą spełniać miejsca magazynowania odpadów, jak powinny być oznakowane, jak magazynować odpady niebezpieczne, odpady medyczne i weterynaryjne, odpady mogące powodować uciążliwości zapachowe. Podane są również okresy przejściowe na dostosowanie się do wymogów zawartych w rozporządzeniu. Jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia szczegółowe wymagania dotyczące sposobu magazynowania odpadów zostały określone w decyzji administracyjnej (pozwolenie na wytwarzanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów), w czasie jej obowiązywania stosuje się wyłącznie wymagania dotyczące sposobu magazynowania odpadów zawarte w tej decyzji. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do magazynowania odpadów:

  • komunalnych przez wytwórcę odpadów komunalnych lub przez właściciela nieruchomości, który zbiera odpady komunalne wytwarzane na terenie tej nieruchomości;
  • przez wytwórcę odpadów, będącym rolnikiem posiadającym poniżej 75 ha gruntów rolnych lub wytwórcy odpadów niebezpiecznych do 100 kg rocznie i innych niż niebezpieczne do 5 ton rocznie;
  • przez wytwórcę odpadów, który jest zwolniony z prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów na podstawie rozporządzenia określającego rodzaje i ilości odpadów dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji;
  • przez podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
  • w postaci gleby lub ziemi nieuznanych za zanieczyszczone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 101a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
  • przez prowadzącego miejsce odbioru w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;
  • których sposób magazynowania został określony w: art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, art. 43 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przepisach wydanych na podstawie art. 22 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2, art. 95 ust. 11 oraz art. 160 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Magazynowanie odpadów niezgodnie z wymaganiami podlega karze pieniężnej w wysokości nie mniej niż 5 000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

The goal of the exam will be to measure your https://www.affordable-papers.net/ ability to convey your thoughts.

Avatar
Napisane przez Kornelia Niedźwiedzka