Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany jest do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska w przypadku:

 • wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,
 • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
 • poboru wód,
 • składowania odpadów.

 

Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat składa się do 31 marca za rok ubiegły tj. za rok 2014 r. sprawozdanie należy złożyć do 31 marca 2015 r.

Podmiot korzystający ze środowiska nalicza opłatę we własnym zakresie i w przypadku poniesienia opłat ( powyżej 800 zł.) uiszcza ją na konto Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu.

Zwolnienie z opłat za korzystanie ze środowiska

Zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia 2014 r. jeżeli naliczona opłata nie przekracza 800 zł., podmiot korzystający ze środowiska jest zwolniony z uiszczenia opłaty na konto Urzędu Marszałkowskiego.

UWAGA:
Zwolnienie z opłat nie zwalania ze złożenia w Urzędzie Marszałkowskim „wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat”.

Wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska zależy m.in. od:

 • ilości i rodzajów wprowadzanych do powietrza gazów i pyłów,
 • ilości i jakości pobranej wody, od jej przeznaczenia oraz podziału na wody podziemne i powierzchniowe,
 • rodzaju, wielkości oraz zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki,
 • ilości, rodzaju substancji zawartych w ściekach,
 • rodzaju i ilości składowanych odpadów.

 

Opłaty podwyższone:
Każdy podmiot korzystający ze środowiska bez wymaganych pozwoleń lub decyzji ponosi podwyższoną opłatę, która w przypadku braku pozwolenia na:

 • wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
 • pobór wód

 

W przypadku składowania odpadów bez stosownej decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów, podmiot korzystający ze środowiska również ponosi podwyższone opłaty.

Dlaczego nie warto składać sprawozdania po upływie wyznaczonego terminu?

Za nierzetelne i nieterminowe składanie sprawozdań, na podmiot korzystający ze środowiska mogą zostać nałożone sankcje:

 • W przypadku nieuiszczenia opłaty lub uiszczenia opłaty w wysokości powodującej zastrzeżenia urzędu, marszałek województwa może wymierzyć opłatę w drodze decyzji na podstawie własnych ustaleń oraz wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
 • Podmiot korzystający ze środowiska, który nieterminowo uiszcza opłatę jest zobowiązany doliczyć odsetki za zwłokę.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zmianami),
Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 nr 215, poz. 1664),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późn. zmianami),
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229 z późn. zmianami),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137 z 2006 r. poz. 984).

Avatar
Napisane przez Małgorzata Oszkinis