Posiadasz instalację zawierającą fluorowane gazy cieplarniane? Pamiętaj o CRO!

Fluorowane gazy cieplarniane takie jak wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) oraz heksafluorek siarki (SF6) są substancjami chemicznymi nie występującymi naturalnie w przyrodzie, są natomiast wytwarzane przez człowieka i powodują znaczne zmiany klimatyczne. Charakteryzują się wysokim lub bardzo wysokim współczynnikiem ocieplenia globalnego tj. GWP.

Te konkretne gazy cieplarniane wykorzystujemy na co dzień jako:

 • czynniki chłodnicze w chłodnictwie i klimatyzacji,
 • czynniki spieniające do produkcji pianek i wyrobów zawierających pianki,
 • środki gaśnicze w ochronie przeciwpożarowej,
 • rozpuszczalniki do czyszczenia metalowych części oraz elementów układów elektronicznych,
 • gaz izolujący w rozdzielnicach wysokiego napięcia w elektroenergetyce,
 • gazy pędne do produkcji aerozoli.

Każdego roku prosimy naszych Klientów o udostępnienie nam informacji na temat uzupełnień czynnika chłodniczego. Takie dane otrzymujecie Państwo od serwisanta urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych. Rodzaj i ilość czynnika powinna znajdować się na fakturze. Rodzaj czynnika jest bardzo istotny. Każdy czynnik ma inny skład, dlatego robi różnicę uzupełnienie czynnikiem R-426A, a przykładowo R-508B. Następnie nasz pracownik analizuje dane i odpowiednie elementy uwzględnia w rocznym wykazie zawierającym zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Uzupełnienia czynnika są dla Państwa podwójnie drogie. Przede wszystkim płacą Państwo za usługę serwisową, kolejnym kosztem jest stosunkowo duża opłata za każdy kilogram czynnika, który umknął do atmosfery. Na dzień dzisiejszy opłata za emisję 1kg wodorofluorowęglowodoru wynosi 30,19zł. Dlatego tak ważne jest posiadanie nowych, sprawnych i jak najmniej awaryjnych instalacji, gdzie ryzyko ulotnienia niepożądanych związków do atmosfery jest ograniczone. Dotyczy to zarówno urządzeń stacjonarnych jak i mobilnych np. ubytków czynnika chłodniczego z klimatyzacji samochodowej aut służbowych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2016.672 z późn. zmianami) podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany jest do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska do właściwego urzędu odpowiadającemu miejscu korzystania ze środowiska, natomiast wszelkie wytyczne z zakresu redukcji emisji fluorowanych gazów cieplarnianych reguluje Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. poz. 881). Powyższa ustawa, określa definicję – kto jest operatorem, co to jest GWP, ODP, F-gazy oraz ekwiwalent CO2.

Nakreśla także obowiązki wspomnianych operatorów, takie jak:

 • etykietowanie produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy,
 • obowiązek zapobiegania wyciekom gazów poprzez zapewnienie stałej kontroli szczelności urządzeń i instalacji zawierających powyżej 3kg fluorowanych gazów (lub 6kg, jeśli opatrzone znakiem hermetyczności) przez certyfikowany personel , oraz natychmiastowe usunięcie nieszczelności w przypadku jej wykrycia;
 • obowiązek prowadzenia skrupulatnej dokumentacji dotyczącej ilości i typu zastosowanych gazów, odzyskanych i dodanych czynników, a także ich końcowej utylizacji;
 • obowiązek wykonania dodatkowej kontroli szczelności, miesiąc po każdej naprawie związanej z nieszczelnością;
 • wspomniany obowiązek ponoszenia opłat za emisję substancji kontrolowanych do atmosfery.

Dlatego, Drogi Przedsiębiorco, jeśli posiadasz urządzenie lub instalację zawierającą powyżej 3kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych, masz obowiązek zarejestrować się w CRO czyli Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, oraz powinieneś zapoznać się z bardziej szczegółowymi informacjami dostępnymi w linkach zamieszczonych poniżej.

Nieznajomość prawa nie zwalnia Cię z obowiązku jego przestrzegania. Podczas kontroli z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wysokie kary pieniężne zostaną nałożone za nie egzekwowanie, zarówno Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, jak i Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

 

Informacje z Instytutu Chemii Przemysłowej pod adresem: http://www.ichp.pl/F-Gazy-CRO .

Łącznie z instrukcją użytkownika: http://www.ichp.pl/attach.php?id=3424  .

Warto także zapoznać się z poradnikiem Komisji Europejskiej: www.ichp.pl/attach.php?id=156 .

Oraz ciekawą prezentacją z Międzynarodowych Targów Techniki Wentylacyjnej i Chłodniczej: http://www.ichp.pl/attach.php?id=3426 .

Informacje ze strony Ministerstwa Środowiska: https://www.mos.gov.pl/srodowisko/ochrona-powietrza/zarzadzanie-emisjami-gazow-cieplarnianych/ochrona-warstwy-ozonowej-i-fluorowane-gazy-cieplarniane/fluorowane-gazy-cieplarniane/publikacje/ , warto zwrócić uwagę na publikacje: Informacje dla techników i użytkowników urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy; Informacje dla importerów urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane na temat ich obowiązków określonych w rozporządzeniu UE w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych; Sprawozdawczość przedsiębiorstw do celów rozporządzenia (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych,

a także o Sprawozdawczości: https://www.mos.gov.pl/komunikaty/szczegoly/news/dokumentacja-i-sprawozdawczosc-szwof-gazy-1/ .

Samo logowanie do Centralnego Rejestru Operatorów znajdziecie Państwo pod adresem: https://dbcro.ichp.pl/ ,

natomiast wszelkie potrzebne formularze: https://bip.mos.gov.pl/rejestry-ewidencje-archiwa/departament-ochrony-powietrza-i-klimatu/centralny-rejestr-operatorow-urzadzen-i-systemow-ochrony-przeciwpozarowej-cro/ .

Avatar
Napisane przez Paulina Podłaszczyk