Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów obowiązuje przedsiębiorcę, który wytwarza odpady w związku z eksploatacją instalacji w ilości powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub w ilości 5 000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

W przypadku wytwarzania odpadów poza instalacją Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do uzyskania decyzji na wytwarzanie odpadów, gdyż decyzja taka (pozwolenie) może być wydana tylko w związku z eksploatacją instalacji.

Co musi zawierać wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

We wniosku o wydanie pozwolenia należy uwzględnić:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 • oznaczenie, adres zamieszkania lub siedziby prowadzącego instalację, podczas eksploatacji której powstają odpady;
 • adres zakładu, na terenie którego prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 • informacje o tytule prawnym do instalacji;
 • informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 • ocenę stanu technicznego instalacji;
 • informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 • opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 • ogólny, blokowy schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 • informacje o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 • wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
 • proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania emisji;
 • deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeśli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
 • deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeśli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
 • deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji (w przypadku nowej instalacji lub instalacji zmienianej w istotny sposób);
 • czas na jaki ma być wydane pozwolenie;
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego oraz właściwości (w tym stanu skupienia);
 • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
 • wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ich ilości i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 • opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem ich zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 • wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

 

Jakie dokumenty oraz informacje należy załączyć do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

Do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów należy załączyć:

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie decyzji (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa (506 zł – mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, działalność wytwórcza w rolnictwie, 2011 zł – pozostali),
 • schemat lub mapę terenu z oznaczonymi miejscami magazynowania odpadów,
 • numer nadania NIP,
 • zaświadczenie REGON,
 • akt własności terenu,
 • decyzje środowiskową jeśli jest wymagana.

 

Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy sporządzaniu wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

 • Miejsca magazynowania odpadów powinny być zawsze zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych oraz dostępem osób postronnych;
 • sposób magazynowania odpadów powinien zabezpieczać środowisko przed ich negatywny oddziaływaniem;
 • odpady wskazane we wniosku muszą powstawać w związku z eksploatacją instalacji (można wymienić również te, które powstają na terenie danego zakładu lecz powstają poza instalacją).

Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 ze zm.);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 poz.21).

Avatar
Napisane przez Izabela Wiśniewska