legalne odprowadzanie ścieków do kanalizacji
21 stycznia, 2015 Woda i ścieki Brak komentarzy

Jak legalnie odprowadzać ścieki do kanalizacji? Sprawdź czy musisz wykonać operat wodnoprawny.

Każdy podmiot wprowadzający ścieki przemysłowe do obcej kanalizacji jest zobowiązany do przeprowadzenia badań w zakresie zawartości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zawartych w odprowadzanych ściekach przemysłowych. W przypadku wystąpienia tych substancji w ściekach wymagane jest wykonanie operatu wodnoprawny (dowiedz się więcej: kogo dotyczy operat wodnoprawny).

Czym są ścieki?

Zgodnie z art. 9 pkt.1 ust. 17 Ustawy Prawo wodne przez ścieki przemysłowe rozumie się ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U.2005.233.1988 z późn. zm.) zawiera wykaz substancji, które należy wziąć pod uwagę przeprowadzając badania ścieków przemysłowych.

Przedsiębiorco! Badania ścieków przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego? – musisz zrobić operat wodnoprawny!

W przypadku gdy substancje szczególnie szkodliwe nie występują w odprowadzanych ściekach Przedsiębiorca zobowiązany jest do podpisania umowy cywilno-prawnej z odpowiednim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji.

Odprowadzasz ścieki do kanalizacji? – sprawdź jakie masz obowiązki!

Wprowadzając ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorca jest obarczony szeregiem obowiązków m.in.:

  • w przypadku awarii powodującej zrzut niebezpiecznych substancji do urządzeń kanalizacyjnych musi niezwłocznie powiadomić właściciela urządzeń kanalizacyjnych (tylko wtedy będzie on mógł podjąć odpowiednia działania, które mogą zmniejszyć skutki awarii),
  • jest zobowiązany do instalowania niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe oraz prawidłowego eksploatowania tych urządzeń,
  • powinien umożliwić właścicielowi urządzeń kanalizacyjnych dojście do miejsc kontroli ilości i jakości ścieków przemysłowych w każdym czasie oraz przeprowadzenia kontroli sieci i urządzeń podczyszczających ścieki, które należą do odbiorcy usług,
  • przeprowadzanie wewnętrznej kontroli mających na celu przestrzeganie dopuszczalnych ilości i natężeń ścieków przemysłowych, a także ich wskaźników zanieczyszczenia,
  • jest zobowiązany do udostępniania wyników wewnętrznej kontroli właścicielowi urządzeń kanalizacyjnych,
  • zainstalowania urządzeń pomiarowych służących do określania ilości i jakości ścieków przemysłowych, na żądanie właściciela urządzeń kanalizacyjnych,

 

Należy pamiętać, że wprowadzanie ścieków (przemysłowych, bytowych, deszczowych …) do miejskiej kanalizacji podlega przepisom ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, które jasno mówią o konieczności zawarcia umowy z PWiK, (wg art. 6 i 28):
Art. 6 ust. 1. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.
Art. 28.4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki
do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012.145 t.j.),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2005.233.1988)
  • Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., nr 123, poz. 858 z późn. zm.),
Avatar
Napisane przez Małgorzata Oszkinis