SEGREGACJA OPDADÓW BUDOWLANYCH

Ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  2021 poz. 2151) zostanie wprowadzona segregacja odpadów budowlanych. Według tej ustawy, odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi są odpady powstałe podczas robót budowlanych.

Odpady budowlane i rozbiórkowe zbiera się oraz odbiera selektywnie, z podziałem co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.

Nieprowadzenie selektywnego zbierania, odbierania i sortowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wbrew obowiązkowi, podlegać będzie administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł.

Obowiązku segregacji odpadów budowlanych i rozbiórkowych, nie stosuje się do:

  • gospodarstw domowych,
  • punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • odpadów budowlanych i rozbiórkowych, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699 t.j.). Czyli chodzi tu o następujące odpady, które są zawarte w rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 poz. 2531):

 

Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość odpadów [Mg/rok]
Drewno 17 02 01 do 10
Miedź, brąz, mosiądz 17 04 01 do 5
Ołów 17 04 03 do 5
Cynk 17 04 04 do 5
Żelazo i stal 17 04 05 do 5
Cyna 17 04 06 do 5
Mieszaniny metali 17 04 07 do 5
Szkło 17 02 02 do 5
Tworzywa sztuczne 17 02 03 do5
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 do 10
Gruz ceglany 17 01 02 do 10
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 03 do 10
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 04 do 20
Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 17 08 02 do 10
Avatar
Napisane przez Kornelia Niedźwiedzka