Każdy przedsiębiorca, który wytwarza odpady w wyniku prowadzenia swojej działalności, musi prowadzić na bieżąco ich ewidencję ilościową i jakościową.

Definicja odpadów, według ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku, mówi że są to substancje lub przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć, lub do których pozbycia się został zobowiązany.

Ewidencja odpadów

Większość przedsiębiorców powinna prowadzić stosowną ewidencję odpadów z zastosowaniem:

  • karty przekazania odpadów (sporządzane przez Przedsiębiorcę przy przekazywaniu odpadów do podmiotów zajmujących się ich dalszym zagospodarowaniem) zawierają dane na temat daty przekazania, ilości oraz rodzaju odpadów, a także odbiorcy odpadów,
  • karty ewidencji odpadów.

Dodatkowo:

  • karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych (oczyszczalnie ścieków),
  • karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Uwaga:
Przedsiębiorcy wytwarzający odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie i wytwarzający odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 5 000 kg rocznie ( z wyłączeniem odpadów komunalnych) zobowiązani są do prowadzenia ewidencji tzw. uproszczonej z zastosowaniem tylko karty przekazania odpadów.

Katalog odpadów

Ewidencję odpadów prowadzi się zgodnie z katalogiem odpadów, który pozwala klasyfikować odpady zaliczając je do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów.
Aby przyporządkować odpady do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju należy uwzględnić:

  • źródło ich powstawania,
  • właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi (załącznik nr 3 do ustawy o odpadach),
  • składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi (załącznik nr 4 do ustawy o odpadach).

Przekazywanie odpadów osobom fizycznym

Pewne rodzaje odpadów, wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, można przekazywać osobom fizycznym, do wykorzystania w zależności od rodzaju odpadu. Są to przykładowo odpady opakowań z papieru i tektury (kod odpadu 15 01 01), odpady produktów spożywczych przeterminowanych lub nieprzydatnych do spożycia (kod odpadu 16 03 80), odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod odpadu 17 01 01) oraz inne.

Sprawozdawczość roczna

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy wytwarzającego odpady jest złożenie do dnia 15 marca rocznego zbiorczego sprawozdania do Marszałka Województwa o masie wytworzonych odpadów za poprzedni rok kalendarzowy. W sprawozdaniu należy uwzględnić odpady wytworzone i przekazane stosownym odbiorcom na podstawie kart przekazania odpadów.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Każdy przedsiębiorca wytwarzający odpady w wyniku eksploatacji instalacji w ilości powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie i powyżej 5000 ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie powinien uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów.
W przypadku wytwarzania odpadów poza instalacją przedsiębiorca nie jest zobowiązany do uzyskania decyzji na wytwarzanie odpadów, gdyż decyzja taka (pozwolenie) może być wydana tylko w związku z eksploatacją instalacji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001r.Nr 112, poz.1206);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2008 r. Nr 235, poz. 1614).

Gdzie szukać przepisów?
Ustawy i Rozporządzenia na stronie Internetowy System Aktów Prawnych:
http://isap.sejm.gov.pl/

Ustawy i Rozporządzenia na stronie Ministerstwa Środowiska:
http://www.mos.gov.pl/kategoria/197_odpady/

Avatar
Napisane przez Izabela Wiśniewska