Organizacja Odzysku Opakowań jest podmiotem przejmującym obowiązki odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych od przedsiębiorców, którzy wprowadzają na polski rynek produkty w opakowaniach.

Kto jest wprowadzającym produkty w opakowaniach:

  • producent produktów w opakowaniach,
  • importer produktów w opakowaniach,
  • firmy dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia produktu w opakowaniach.

W jaki sposób można realizować obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych?

  • Samodzielnie,
  • Z pomocą Organizacji Odzysku Opakowań – Organizacja przejmuje obowiązek wprowadzającego produkty w opakowaniach na podstawie zawartej z nim w formie pisemnej, pod rygorem nieważności umowy, w odniesieniu do całej masy opakowań jednego lub kilku rodzajów, jakie wprowadzający produkty w opakowaniach wprowadził do obrotu w danym roku kalendarzowym.

W jaki sposób działa Organizacja Odzysku Opakowań?

Organizacja może przejąć od przedsiębiorców obowiązki dotyczące odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
Podpisując umowę z Organizacją Odzysku Opakowań przekazujemy jej obowiązek osiągnięcia w naszym imieniu wymaganego przepisami prawa poziomu odzysku i recyklingu opakowań wprowadzonych na terytorium kraju. W razie nieosiągnięcia ustalonych poziomów zobowiązana jest obliczenia należnej opłaty produktowej i uiszczenia jej do Urzędu Marszałkowskiego z własnych środków w terminie określonym w ustawie.

Przedsiębiorca ma obowiązek przekazać Organizacji Odzysku opakowań wszelkie niezbędne dane potrzebne do realizacji przez nią obowiązków, w tym wszystkie informacje na temat ilości wprowadzonych przez niego do obrotu w danym roku kalendarzowym produktów w opakowaniach.

Co w przypadku nieprzekazania Organizacji Odzysku Opakowań niezbędnych danych?

W przypadku nieprzekazania organizacji odzysku potrzebnych danych, wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany do wniesienia opłaty produktowej, obliczonej w odniesieniu do produktów w opakowaniach, jakie wprowadził do obrotu w danym roku kalendarzowym.

Organizacja Odzysku Opakowań może przejąć od Przedsiębiorcy obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Jak wybrać dobrą Organizację Odzysku Opakowań?

Decyzję o podjęciu współpracy każdy przedsiębiorca musi podjąć samodzielnie, opierając się często na danych widniejących w Internecie oraz rekomendacjach umieszczanych na stronach internetowych konkretnych Organizacji Odzysku Opakowań. Jednak poleganie jedynie na informacjach przekazywanych przez Organizacje może być czasem zawodne dlatego przed wyborem należy odpowiedzieć sobie na kilka pytań m.in. Jaka jest cena przekazania obowiązku Organizacji Odzysku Opakowań? Jakie dodatkowe usługi proponuje dana Organizacja? Czy przekazany obowiązek będzie wykonywany rzetelnie? Warto też zasięgnąć opinii innych podmiotów współpracujących z konkretną Organizacją Odzysku Opakowań.

Należy pamiętać, że oprócz ceny, istotny jest również zakres i dodatkowe usługi proponowane przez Organizację Odzysku Opakowań m.in. pomoc przy prowadzeniu dokumentacji, szkolenia, organizowanie zbiórki odpadów opakowaniowych.

W jaki sposób sprawdzić wiarygodność Organizacji Odzysku Opakowań?

Urząd Marszałkowski – czy dana Organizacja posiada list polecający z Urzędu? Jaka jest opinia Urzędu na temat konkretnej Organizacji. Odpowiedzi na te pytania pozwolą uzyskać nam informacje, czy przekazane przez nas obowiązki będą wykonywane rzetelnie. Czy w przypadku kontroli z urzędu mogą pojawić się jakieś zastrzeżenia w sposobie wykonywania obowiązków wynikających z ustawy?
Certyfikaty – należy sprawdzić jakie certyfikaty posiada dana Organizacja Odzysku.

Przedsiębiorco! Nie realizujesz obowiązków? Czeka Cię wysoka opłata!

Przedsiębiorca, który nie wywiązuje się z obowiązku zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zobowiązany jest zapłacić opłatę produktową (sprawozdanie OŚ-OP1) do odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego.

Opłata produktowa obliczona jest w odniesieniu do produktów w opakowaniach, jakie podmiot wprowadził do obrotu w danym roku kalendarzowym.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888),
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (Dz. U. 2001 Nr 63, poz. 639).

Avatar
Napisane przez Małgorzata Oszkinis