instalacje emitujące pyły i gazy do powietrza
Listopad 30, 2014 Bez kategorii Brak komentarzy

Każda instalacja emitująca gazy lub pyły do powietrza za pomocą wyspecjalizowanych do tego celu urządzeń wymaga zgodnie z przepisami art. 180 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2013.1232 j.t.) uzyskania pozwolenia, a w pewnych przypadkach zgłoszenia instalacji zgodnie z art. 152 POŚ.

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010.130.880) wszystkie instalacje, które nie wymagają pozwolenia zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. 2010.130.881) wymagają zgłoszenia z wyjątkiem:

 1. instalacji energetycznych – o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW;
 2. instalacji innych niż energetyczne – o nominalnej mocy cieplnej do 0,5 MW;
 3. instalacji do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych – o wydajności do 30 Mg na godzinę;
 4. instalacji do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych – w ilości do 50 Mg;
 5. instalacji do chowu lub hodowli zwierząt niezaliczonych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.3);
 6. instalacji stosowanych w gastronomii – przystosowanej do obsługi do 500 osób na dobę;
 7. instalacji do oczyszczania ścieków;
 8. zbiorników bezodpływowych kanalizacji lokalnej;
 9. dygestoriów – wykorzystywanych do celów laboratoryjnych;
 10. garaży.

Jakie jeszcze instalacje nie wymagają zgłoszenia?

Dodatkowo w przypadku, jeżeli instalacja nie znajduje się na powyższej liście i nie stosuje się do niej przepisów w sprawie standardów emisyjnych, a gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej nie ma obowiązku zgłoszenia rozpoczęcia eksploatacji instalacji.

Nie wymaga zgłoszenia też instalacja, z której żadna z wprowadzanych do powietrza substancji nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu. Na eksploatacje instalacji również nie jest wymagane zezwolenie w formie nie wniesienia sprzeciwu przez urząd w terminie 30 dni od daty wszczęcia postępowania.

Zgłoszenia instalacji należy dokonać na 30 dni przed jej uruchomieniem zgodnie z art. 76 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska.

Co powinno zawierać zgłoszenie instalacji?

Zgłoszenie, o którym mowa, powinno zawierać:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 5. wielkość i rodzaj emisji;
 6. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 7. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Prowadzący instalację, podlegającą zgłoszeniu, jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:
a) rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
b) zakończeniu eksploatacji instalacji,
c) zmianie w zakresie danych lub informacji zawartych we wniosku
d) dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany. Informacje te należy przedłożyć w terminie 14 dni.

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji emitującej gazy lub pyły do powietrza można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia wniesienia zgłoszenia, organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Avatar
Napisane przez Karolina Malinowska