Przedsiębiorcy zobowiązani do zarejestrowania się w bazie (BDO) powinni byli dokonać takiej rejestracji do 24 lipca 2018 r.

Do przedsiębiorców, którzy są zobowiązani dokonania rejestracji w bazie należą:

 • wprowadzający na terytorium kraju produkty,
 • prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
 • organizacje odzysku,
 • dokonujący eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów, w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
 • wprowadzający pojazdy,
 • prowadzący punkty zbierania pojazdów,
 • prowadzący stacje demontażu,
 • prowadzący strzępiarki;
 • wprowadzający sprzęt lub autoryzowani przedstawiciele;
 • zbierający zużyty sprzęt,
 • prowadzący zakład przetwarzania,
 • organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • prowadzący działalność w zakresie recyklingu,
 • prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
 • wprowadzający baterie lub akumulatory,
 • prowadzący zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 • posiadacze odpadów, prowadzący przetwarzanie odpadów zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
 • transportujący odpady,
 • sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
 • prowadzący zakłady recyklingu statków,
 • wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;
 • będący organizacjami odzysku opakowań,
 • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy:
  • odpadów opakowaniowych,+
  • produktów w opakowaniach,
 • eksportujący:
  • odpady opakowaniowe,
  • opakowania,
  • produkty w opakowaniach,
 • prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
 • wprowadzający opakowania,
 • wprowadzający produkty w opakowaniach.

Powyższe podmioty muszą dokonać rejestracji na wniosek, natomiast Marszałek Województwa dokonuje wpisu do rejestru z urzędu bez potrzeby wniosku dla następujących podmiotów:

 • posiadaczy odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
 • posiadaczy odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • posiadaczy odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • podmiotów, które uzyskały decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • podmiotów, które uzyskały koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
 • podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629).

Jeżeli podmiot uzyskał wpis z urzędu, a prowadzi oprócz tego działalność w zakresie, która wymaga rejestracji na wniosek, to powinien dokonać aktualizacji wpisu o odpowiedni zakres.

Wniosek o wpis do rejestru BDO wraz z odpowiednimi załącznikami składa się do Urzędu Marszałkowskiego, odpowiedniego ze względu na lokalizację siedziby firmy. Wykaz załączników do wniosku przedstawia ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. art. 53 ust. 7.

Miejmy na uwadze to, iż Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, wprowadza się zmiany do wzoru formularza rejestrowego, aktualizacyjnego i o wykreśleniu. Zmiana polega na tym, iż we wniosku rejestrowym i aktualizacyjnym w dziale I pkt 3, rubryka ,,Podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu” otrzymuje brzmienie ,,Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu”. W dziale XII pkt 2 otrzymuje brzmienie ,,2. Kod i nazwa rodzajów wytwarzanych odpadów”. Natomiast w załączniku nr 2 we wzorze wniosku o wykreślenie z rejestru w pkt 3 rubryka ,,Podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu” otrzymuje brzmienie ,,Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu”.

Po dokonaniu wpisu przez Marszałka, podmiot zostaje powiadomiony pisemnie o utworzeniu indywidualnego konta w bazie BDO oraz o nadaniu nr rejestrowego, który trzeba umieszczać na wszystkich dokumentach związanych z prowadzoną działalnością.

Opłata rejestrowa i roczna

Uiszczenie opłaty rejestrowej dotyczy podmiotów: wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli, wprowadzających baterie lub akumulatory, wprowadzających pojazdy, producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań, wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, wprowadzających na terytorium kraju opony, wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Podmioty przedstawione powyżej również dokonują opłaty rocznej w terminie do końca lutego każdego roku. Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku w którym dokonano opłaty rejestrowej.

Stawki opłaty rocznej i rejestrowej są następujące:

100 zł – dla mikro przedsiębiorców

300 zł – dla pozostałych przedsiębiorców

 

Sankcje i kary

 • Gospodarowanie odpadami niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – podlega karze aresztu albo grzywny.
 • Naruszenie obowiązku złożenia wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu bądź wykreślenie albo składanie wniosku  niezgodnego ze stanem faktycznym –  podlega karze aresztu albo grzywny.
 • Prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru – grozi pieniężna kara administracyjna nie mniej niż 5000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.
 • Nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością – grozi pieniężna kara administracyjna nie mniej niż 5000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.
 • Transport odpadów bez uzyskania wpisu do rejestru – grozi pieniężna kara administracyjna w wysokości od 2000 do 10 000 zł.
Avatar
Napisane przez Domyślny dla witryny