Październik 30, 2014 Ochrona powietrza Brak komentarzy

Podczas procesu spawania powstaje tzw. dym spawalniczy, który jest mieszaniną gazów i pyłów spawalniczych. Zanieczyszczenia te powstają w wyniku topienia metali, ich odparowywania i utleniania pod wpływem łuku plazmy. W powietrzu podczas procesu kondensacji zachodzi ich przemiana do cząsteczek stałych. Skład takiego pyłu uzależniony jest od metody spawania oraz od materiałów spawanych i pomocniczych.

W związku z powyższym, jeżeli w zakładzie prowadzimy proces spawania należy sprawdzić czy spełniamy wymogi ochrony środowiska w tym zakresie.

Jeżeli na hali gdzie następuje spawanie jest zorganizowane stanowisko spawalnicze z odciągami odprowadzającymi na zewnątrz zanieczyszczenia, lub wentylacja mechaniczna należy przyjrzeć się zagadnieniu bliżej.

Kiedy wymagane jest pozwolenie a kiedy zgloszenie instalacji wprowadzającej gazy lyb pyły do powietrza?

Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie  wymaga  pozwolenia (Dz.U.2010.130.881) instalacja do spawania obejmująca nie więcej niż 3 stanowiska spawalnicze nie wymaga pozwolenia tylko zgłoszenia instalacji.

Należy pamiętać, że niezależnie od tego czy spawanie odbywa się na zorganizowanych stanowiskach spawalniczych czy np. pod gołym niebem, należy składać zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska z uwzględnieniem emisji z procesu spawania.

W przypadku, gdy na terenie zakładu posiadamy instalację spawalniczą należy dodatkowo składać raport roczny do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Avatar
Napisane przez Karolina Malinowska