Jeżeli omawiana instalacja wymieniona jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.2010.130.881), a nie znajduje się w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska, z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2010.130.880) należy przygotować zgłoszenie instalacji do odpowiedniego organu.

Które instalacje nie wymagają pozwolenia?

 

Instalacjami, które zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia są:

1. Instalacje energetyczne (np. kotły grzewcze) o nominalnej mocy cieplnej do:
a) 5 MW – gdzie paliwem jest węgiel kamienny;
b) 10 MW – gdzie paliwem są koks, biomasa, olejem napędowy, olej opałowy, benzyna, biopaliwa ciekłe lub wszystkie wymienione wraz z węglem kamiennym pod warunkiem, że nominalna moc cieplna urządzeń zasilanych węglem kamiennym nie przekracza 5 MW.
c) 15 MW – gdzie paliwem jest gaz lub gaz + węgiel kamienny, koks, biomasa, olej napędowy, olej opałowy, benzyna, biopaliwa ciekłe, z tym że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW, a nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym, koksie, biomasie, oleju napędowym, oleju opałowym, benzynie, biopaliwach ciekłych, nie przekracza 10 MW.

2. Instalacje inne niż energetyczne (instalacje gdzie energia spalania wykorzystywana jest bezpośrednio w procesie np. piec piekarniczy, piec suszarniczy) – o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW, opalane węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, paliwem gazowym, z których:
a) wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie ze spalania tych paliw,
b) wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzące z prowadzonych w tych instalacjach procesów innych niż spalanie paliw nie powodują przekroczenia 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny.

3. Instalacje do produkcji szkła – o wydajności mniejszej niż 1 Mg na dobę.

4. Instalacje do suszenia, brykietowania lub mielenia węgla – o mocy przerobowej mniejszej niż 30 Mg surowca na godzinę.

5. Instalacje do produkcji wapna palonego – o wydajności mniejszej niż 10 Mg na dobę.

6. Instalacje do spawania do 3 stanowisk spawalniczych.

7. Instalacje do chowu lub hodowli zwierząt – z wyłączeniem instalacji zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

8. Instalacje do powlekani, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji i w których zużywa się mniej niż jedną tonę powłok w ciągu roku.

9. Zbiorniki materiałów sypkich – o pojemności mniejszej niż 50 m3.

10. Instalacje do przetwórstwa owoców lub warzyw – o zdolności produkcyjnej mniejszej niż 50 Mg na rok.

11. Instalacje do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych.

12. Instalacje do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych.

13. Młyny spożywcze.

14. Instalacje stosowane w gastronomii.

15. Instalacje do produkcji węgla drzewnego.

16. Instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych.

17. Instalacje do oczyszczania ścieków.

18. Instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza.

19. Zbiorniki bezodpływowe kanalizacji lokalnej.

20. Dygestoria.

21. Garaże.

Parametry tego samego rodzaju (nominalna moc cieplna, wydajność, moc przerobowa, liczba stanowisk spawalniczych, pojemność, zużycie powłok, zdolność produkcyjna), charakteryzujące skalę działalności prowadzonej w instalacji i odnoszące się do więcej niż jednej instalacji tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu sumuje się.

pozwolenie na emisje gazów i pyłów

Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów a kilka instalacji

 

Jeżeli na terenie zakładu funkcjonuje kilka instalacji tego samego rodzaju ich moc, wydajność, liczba stanowisk spawalniczych, pojemność, zużycie powłok, zdolność produkcyjna sumuje się.

Ponadto, pozwolenia nie wymagają instalacje, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:

– gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej;

– żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu;

– instalacja stosowana jest wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych przez okres nie dłuższy niż dwa lata;

– żadna z substancji wprowadzanych do powietrza z wszystkich tych rodzajów instalacji położonych na terenie jednego zakładu nie powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, albo 10% wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny.

Avatar
Napisane przez Karolina Malinowska