Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprawiła, że coraz częściej w nieruchomościach pojawiają się kolorowe pojemniki na segregowane odpady komunalne. Istotne jest umieszczanie danych rodzajów odpadów we właściwych pojemnikach. Często na stronach urzędów, związków gmin zamieszczane są ogłoszenia i informacje dotyczące właściwej segregacji odpadów.

Dzielenie odpadów komunalnych na frakcje jest nie tylko istotne z punktu widzenia przyrodniczego, lecz także ekonomicznego, ponieważ za wywóz odpadów segregowanych zapłacimy gminie znacznie mniej, niż za wywóz odpadów komunalnych zmieszanych.

Zasady, których należy przestrzegać przy segregacji odpadów

 • wszystkie opakowania należy w miarę możliwości zgniatać (butelki z tworzyw sztucznych, kartony, puszki po napojach);
 • nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady komunalne baterii, akumulatorów, świetlówek, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, przepracowanych olejów i smarów, opakowań po substancjach niebezpiecznych, żrących, toksycznych oraz opakowań z ich pozostałościami.

Rodzaje pojemników lub worków oraz odpady, które możemy do nich wrzucać

segregacja metalu
Wrzucamy:

 • naczynia kuchenne, druty, taśmy stalowe
 • puszki po konserwach
 • rury, armatura
 • folię albuminową
 • drobne części metalowe, gwoździe

 

Nie należy wyrzucać:

 • puszek po farbach, lakierach, aerozolach

segregacja plastiku

Wrzucamy:

 • puste butelki z tworzywa sztucznego po napojach, środkach czystości, kosmetykach
 • czyste kanistry z tworzyw sztucznych
 • czyste torebki foliowe
 • plastikowe opakowania po żywności (jogurtach, koszyki po owocach)
 • zabawki plastikowe

Nie należy wrzucać:

 • sprzętu AGD
 • opakowań po środkach niebezpiecznych, olejach, smarach, środkach owadobójczych, puszek po lakierach

segregacja papieru

Wrzucamy:

 • gazety, czasopisma
 • papier biurowy i szkolny
 • papier pakowy, kartony i tekturę
 • ścinki drukarskie
 • książki w miękkich oprawach

Nie należy wrzucać:

 • opakowań z zawartością (żywnością, cementem, wapnem)
 • kalki technicznej, papieru woskowanego, artykułów higienicznych (pieluch, podpasek)
 • kartonów do płynnej żywności

segregacja szkła

Wrzucamy:

 • butelki szklane po napojach i żywności
 • słoiki (bez nakrętek, zacisków, uszczelek)
 • butelki po napojach alkoholowych
 • inne opakowania szklane

Nie należy wrzucać:

 • ceramiki
 • szyb okiennych, samochodowych, szkła zbrojonego i żaroodpornego
 • luster, kineskopów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach wraz z pozostałościami
 • żarówek, świetlówek

segregacja bioodpadów

Wrzucamy:

 • resztki żywności
 • przeterminowaną żywność
 • obierki z owoców i warzyw
 • fusy po kawie i herbacie
 • skoszoną trawę, liście

Nie należy wrzucać:

 • odchodów zwierząt;
 • papierosów, petów;
 • worków od żywności;
 • popiołu, żużla;

segregacja opakowań

Wrzucamy:

 • kartony do płynnej żywności (tetrapaki na mleko, soki)
 • torebki po przyprawach, zupach
 • papier woskowany

Segregowanie odpadów i selektywna zbiórka odpadów

Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów należy do obowiązku gminy, która powinna zapewnić odpowiednie poziomy zbierania frakcji odpadów segregowanych zgodnie ze zmianami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dlatego też koszty wywozu odpadów segregowanych są niższe od kosztów wywozu zmieszanych odpadów komunalnych.

Selektywna zbiórka odpadów to nie tylko odpady wrzucane do kolorowych pojemników, ale również segregacja odpadów niebezpiecznych i ich odpowiednie zagospodarowanie. Do takich odpadów, które powstają sporadycznie w naszych domach należą sprzęty AGD, świetlówki, baterie i akumulatory. Można je oddawać do oznakowanych pojemników w szkołach, urzędach, sklepach oraz punktach zbiórki, których adresy ogłaszane są na stronach urzędów miast i gmin.

Avatar
Napisane przez Izabela Wiśniewska