OŚ EKO Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska dla Twojej firmy
68 478 79 79
oseko@oseko.pl

Kim jest Izba Gospodarcza? Izba Gospodarcza jest podmiotem przejmującym obowiązki odzysku i recyklingu wielomateriałowych odpadów opakowaniowych od przedsiębiorców, którzy wprowadzają na polski rynek produkty w opakowaniach. Opakowanie – zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2013 r.) jest to wyrób, wykonany z jakiegokolwiek materiału, w …

Dowiedz się więcej
odpady niebezpieczne powstające w domach

W naszych domostwach powstają znaczne ilości odpadów niebezpiecznych. Charakteryzują się one tym, że ze względu na rodzaj i skład mają właściwości szkodliwe, trujące, toksyczne, żrące i muszą zostać potraktowane i zagospodarowane w odpowiedni sposób. Nie można umieszczać tych odpadów razem z innymi odpadami, gdyż niewłaściwa gospodarka nimi może spowodować, że będą stanowiły zagrożenie dla życia …

Dowiedz się więcej
jak segregować odpady

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprawiła, że coraz częściej w nieruchomościach pojawiają się kolorowe pojemniki na segregowane odpady komunalne. Istotne jest umieszczanie danych rodzajów odpadów we właściwych pojemnikach. Często na stronach urzędów, związków gmin zamieszczane są ogłoszenia i informacje dotyczące właściwej segregacji odpadów. Dzielenie odpadów komunalnych na frakcje jest nie tylko istotne …

Dowiedz się więcej
segregacja odpadów

Jednym z najważniejszych problemów ekologicznych w Polsce i na świecie są duże ilości wytwarzanych odpadów. Według danych GUS w roku 2013, w Polsce zebrano około 9,5 mln ton odpadów komunalnych, natomiast wytworzono około 12 mln ton. Oznacza to, że średnio od jednego mieszkańca Polski zebrano 250 kg odpadów komunalnych rocznie, najwięcej w województwie lubuskim i zachodniopomorskim. …

Dowiedz się więcej
produkty uboczne i odpady

Ustawa O odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku, która weszła w życie 23 stycznia 2013 r. wprowadziła pojęcie produktu ubocznego oraz określiła zasady zgłaszania produktów ubocznych do Marszałka odpowiedniego województwa. Co to jest produkt uboczny? Jako produkt uboczny ustawa określa przedmiot lub substancje, które powstają w wyniku procesu produkcyjnego, a których powstawanie nie jest podstawowym …

Dowiedz się więcej
Page 3 of 4 1234