OŚ EKO Sp. z o.o. - Ochrona Środowiska dla Twojej firmy
68 478 79 79
oseko@oseko.pl
udostępnianie informacji o środowisku

Kto ma prawo dostępu do informacji o środowisku? W prawie obowiązującym w Polsce każdy obywatel oraz jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej mogą mieć dostęp do informacji o środowisku. Prawo to reguluje Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 …

Dowiedz się więcej

Kim jest Izba Gospodarcza? Izba Gospodarcza jest podmiotem przejmującym obowiązki odzysku i recyklingu wielomateriałowych odpadów opakowaniowych od przedsiębiorców, którzy wprowadzają na polski rynek produkty w opakowaniach. Opakowanie – zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2013 r.) jest to wyrób, wykonany z jakiegokolwiek materiału, w …

Dowiedz się więcej
raport kobize

Raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami to nowy obowiązek. Pierwszy raport zgodnie z art. 7 ust.1 Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji należało sporządzić za rok 2010 i wprowadzić do krajowej bazy do końca lutego 2011 roku. Do końca kwietnia 2012 roku zakłady posiadające instalacje, dla których nie jest …

Dowiedz się więcej
opłata korzystanie ze środowiska

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany jest do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska w przypadku: wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód, składowania odpadów.   Wykaz …

Dowiedz się więcej

Obowiązek sporządzania raportu do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami) dotyczy wszystkich podmiotów, które podczas korzystania ze środowiska wprowadzają do powietrza gazy cieplarniane i inne substancje. Jeżeli więc zakład: posiada instalację tj. urządzenia techniczne np. kocioł, piec, agregat prądotwórczy, stanowisko spawalnicze, komorę lakierniczą, nagrzewnicę, klimatyzatory itp., lub, powoduję emisję do powietrza tylko i wyłącznie …

Dowiedz się więcej
Page 3 of 4 1234